Kvarteret Tolvmansgården

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder samt bekräfta befintlig bostadsbebyggelse. Syftet är även att värna om kulturmiljön.

Planförslaget inkluderar fastigheterna Tolvmansgården 1, 2, 3, 4 och 5.

Planområdet ligger inom stadsdelen Grubbe strax norr om Backenvägen, och angränsar till Ekorrvägen, Sandåsvägen och Kronoparksvägen. Avståndet till centrum är cirka 6 kilometer.

Diarienummer BN-2020/01495

Byggnadsnämnen beslutade om planarbetets fortsatta inriktning 2021-12-16.

Tolvmansgården 1 slås ihop med ärendet för Tolvmansgården 4. Planförslaget inkluderar även fastigheterna Tolvmansgården 2, 3 och 5. Planförslaget exkluderar fastigheten Myrsloken 11. Myrsloken 11 hanteras i en separat kvartersstudie som inkluderar övriga fastigheter inom kvarteret Myrsloken.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2022-02-25 till 2022-03-18

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/tolvmansgarden