Syrenen 7 med flera

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för en utveckling av bostäder och centrumverksamheter i området. Planområdet föreslås förtätas genom att bostäder om 7200 m2 bruttoarea (BTA) möjliggörs. Under bostäderna, i markplan, möjliggörs det även för 2200 m2 BTA centrumverksamhet.

En förtätning av området överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen. Planområdet omfattar fastigheterna Syrenen 7, 8 och 9.

Diarienummer: BN-2018/00016

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2018-03-14.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan var anslagen 2019-08-15 – 2019-09-06.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-03-30.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen var ute på granskning från 2021-05-19 till 2021-06-09.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 9 juni 2021.

Byggnadsnämndens beslut om antagande har överklagats till mark- och miljödomstolen 2021-11-08.

Mark- och miljödomstolen upphävde byggnadsnämndens beslut om antagande 2022-04-29.

Detaljplanen har i ett tidigare skede genomgått hela planprocessen från samråd till antagande. Detaljplanen upphävdes i domstol och kommer framöver genomgå en förnyad granskning innan ett eventuellt antagande.

Detaljplaneförslaget är ute på förnyad granskning från 2023-05-25 till 2023-06-15

Förändringar av planförslaget från tidigare planprocess

Planförslaget har reviderats och kompletterats med åtgärdsförslag för att minska risken för insyn från planområdets friytor till närliggande fastigheter. För friyta som anordnas ovan mark krävs enligt det reviderade förslaget ett insynsskydd mot berörda fastigheter och för friyta som anordnas i markplan får inte friyta anordnas på tillhörande komplementbyggnaders tak.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 15 juni 2023

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Överklagad detaljplan - aktuellt skede

Byggnadsnämndens beslut om antagande har överklagats till mark- och miljödomstolen 2024-04-08.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/syrenen