Bytesgärdet 9

Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenplan mot Rothoffsvägen. Syftet är också att bebyggelsen utformas stadsmässigt med material och formverkan som harmoniserar med kringliggande bebyggelse. För att uppfylla översiktsplanens målsättning om fler bostäder inom de centrala stadsdelarna medges en högre exploateringsgrad än inom angränsande bostadsmiljöer. Syftet är även att minimera risken för översvämning då planområdet ligger i ett riskområde vid skyfall.

Diarienummer BN-2018/01672

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2018-12-12.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan, anslagen 2020-05-07 – 2020-05-29.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget var utställt för samråd 2022-06-21 till 2022-07-11.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

detaljplaneförslaget är på granskning från 2023-05-23 till 2023-06-13.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Överklagad plan – Aktuellt skede

Byggnadsnämndens beslut om antagande är överklagat till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen är överklagad 2023-12-11 och överlämnad till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/bytesgardet