Smedjan 1 med flera

Planens syfte är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder samt att anpassa ny bebyggelse till omgivande bebyggelsestruktur. Detaljplanens syfte är också att säkerställa en god dagvattenhantering.

Diarienummer BN-2018/02271

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-02-13.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen på Umeå kommuns digitala anslagstavla 2020-08-14 – 2020-09-04.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är på samråd från 2023-11-07 till 2023-11-21

Inbjudan till samrådsmöte

Ett dialogmöte med möjlighet att diskutera planförslaget kommer hållas i matsalen på Obbolaskolan den 16 november. Matsalen är öppen för drop in mellan kl. 16.30-18.30 och där kommer representanter för kommunen att vara på plats för satt svara på frågor om planförslaget.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskning – Aktuellt skede

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2024-05-29 till 2024-06-12

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 12 juni 2024.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/smedjan1