Älvan 1 och del av Tomtebo 2:1 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse med inslag av butiker och service i markplan där det efter prövning anses lämpligt. Planen ska även möjliggöra utvecklingen av Sjöfruskolan.

Syftet är också att skapa förutsättningar för att ändra Tomtebovägens karaktär från landsväg till stadsgata och skapa en tryggare gatumiljö för oskyddade trafikanter genom att tillskapa bebyggelse utmed gata och möjliggöra en mer ända­måls­enlig gatusektion. Planen ska även bidra till att förstärka Malmvägens karaktär som stadsgata. Syftet är även att pröva förutsättningar för bevarande och utveckling av rekreationsstråket mellan Tomtebo och Carlshem.

Diarienummer BN-2020/02501

Planbesked – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-03-17.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/alvan1