Kökstäppan 1 med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för skola som är anpassad till rådande stadsbild samt säkerställa erforderlig yta för lek och utevistelse. Ett annat syfte är att bevara de naturvärden som förekommer inom planområdet och möjliggöra för en god dagvattenhantering. Dessutom syftar detaljplanen till att skapa förutsättningar för återvinning och parkering.

Diarienummer BN-2022/00198

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2022-05-18.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan - Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2022-12-16 till 2023-01-06

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Mer information

På sidan om planprocessen kan du läsa mer om hur en detaljplan tas fram och om vilka tillfällen som finns att lämna synpunkter på planförslaget.

Sidan publicerades www.umea.se/kokstappan1