Stäng

Planprocessen

Att ta fram en översiktsplan eller en detaljplan är två olika saker. Trots det är det flera av stegen i processen som är lika. Nedan följer en allmän beskrivning av hur processen från en översiktsplan ner till detaljplan vanligtvis ser ut:

Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver hur mark- och vattenområden bör användas med hänsyn till bland annat bostäder, arbetsplatser, grönområden och infrastruktur. Planprocessen för översiktsplanen inkluderar:

  1. Utredningar och analyser av områdets behov och potential.
  2. Medborgardialog i ett tidigt skede
  3. Samråd för att ta hänsyn till allmänhetens synpunkter och med berörda myndigheter och aktörer.
  4. Antagande av översiktsplanen av kommunfullmäktige.

Detaljplan

Planprocessen för en detaljplan kan börja på olika sätt. En markägare, en byggherre eller kommunen kan ta initiativ till en ny detaljplan. Idén som den sökande har stäms av mot lagstiftning, nationella och kommunala riktlinjer samt översiktsplanen. Sedan tar byggnadsnämnden beslut om planbesked. Ett planbesked är ett beslut om att ta fram en detaljplan och när den ska vara klar. Det är många som vill bygga i Umeå, därför kan man få vänta ett tag på en ny detaljplan.

Nedan finns de olika stegen i processen beskriva med både text och en kort film.

När planarbetet påbörjas kan olika sakfrågor behöva utredas. Exempelvis buller, dagvatten, risker och skydds­avstånd. Utredningarna görs av tjänstemän på Umeå kommun och externa konsulter. Ofta kontaktas också intressenter och invånare för att fånga behov och information i ett tidigt skede.

När planförslaget är färdigt skickas det ut på samråd. (Vid detaljplaner som har stor betydelse, inte följer översikts­­planen och/eller har stor miljöpåverkan, kungörs samrådet i lokala tidningar).

Ett samråd pågår vanligtvis i tre-fyra veckor. De som anses vara berörda av detaljplanen får ett brev med inbjudan om att lämna synpunkter. Det kan exempelvis vara verksamheter inom kommunen, länsstyrelsen, myndigheter, boende och sakägare – det vill säga de som påverkas av förslaget till ny detaljplan. Men även om man inte är sakägare kan man lämna sina synpunkter på detaljplaneförslaget.

Det bästa sättet att ta del av detaljplaner som är på samråd, är att gå till www.umea.se/detaljplanering. Där finns handlingar och mer information. Ofta finns planerna utställda i kommunhörnan på Stadsbiblioteket och ganska ofta hålls också samrådsmöten.

Vi reviderar förslaget

När samrådstiden är slut sammanställs de synpunkter och yttranden som kommit in i en samrådsredogörelse. Ytterligare kontakter eller utredningar kan behöva göras och förslaget revideras vid behov.

När planen justerats efter samrådet ställs den ut för granskning. Granskning ska pågå i minst två veckor. Återigen finns möjlighet att lämna sina synpunkter, nu på det justerade planförslaget.

När granskningstiden är slut sammanställs de synpunkter och yttranden som har kommit in till ett granskningsutlåtande. Eventuellt revideras förslaget en gång till.

Byggnadsnämnden tar beslut om att anta detaljplanen. I vissa fall kan byggnadsnämnden godkänna planförslaget och därefter överlämna planen till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Det gäller större, strategiska detaljplaner eller detaljplaner som inte följer översiktsplanen och/eller har stor miljöpåverkan.

Om du anses vara berörd (sakägare) och tycker att kommunen inte har tagit hänsyn till dina synpunkter som du har lämnat under samråds- och granskningstiden, kan du överklaga beslutet. Du kan också överklaga om du anser att processen varit felaktigt genomförd. För att kunna överklaga måste du ha angett namn och adress i ditt yttrande.

Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till byggnadsnämnden.

Mark- och miljödomstolen prövar om du har rätt att klaga, om planen har hanterats på rätt sätt och själva sak­frågan. Det beslut mark- och miljödomstolen kommer fram till börjar gälla tre veckor om ingen överklagar domstolens beslut. Om du överklagar beslutet igen, går ärendet vidare till Mark- och övermiljödomstolen. För att ärendet ska tas upp krävs att domstolen ger prövningstillstånd.

Om ingen överklagar detaljplanen börjar den gälla tre veckor efter att protokollet från byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige har justerats (laga kraft).

Mer information

Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om olika planförfaranden.

Sidan publicerades www.umea.se/planprocess