Planförfaranden enligt PBL före 2011

(PBL 1987:10)

Normalt planförfarande

För normalt planförfarande har processen två skeden. Ett samrådsskede och ett granskningsskede. Planen antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Handläggningstiden för en detaljplan med normalt planförfarande är cirka 12–18 månader.

Enkelt planförfarande

Enkelt planförfarande används om ett planförslag är av begränsad betydelse, om förslaget saknar intresse för en bredare allmänhet och överensstämmer med översiktsplanen. Med enkelt planförfarande förkortas handläggningstiden eftersom planen kan antas efter samrådet. Samråd sker bara med berörda parter. Planen antas av byggnadsnämnden.

Handläggningstiden för en detaljplan med enkelt planförfarande är cirka 6–9 månader.

Sidan publicerades