Tomtebo strand verksamhetsytor verksamhetsytor

Typ av verksamhet

Verksamhetsytorna inom Tomtebo strand omfattar sex kvarter. Varje kvarter är mellan 2 000 och 6 000 kvadratmeter och 8 000–13 000 kvadratmeter bruttototalarea. De två nordligaste verksamhetskvarteren utmed E4 är vikta för brandstation och mobilitetshubb.

Det är viktigt att de verksamheter som tillkommer inom Tomtebo strand dels samspelar med bostadsbebyggelsen och Tomtebo strands ambition som en hållbar förebild.

Kommunen bedömer att verksamheter som passar in skulle kunna vara kontor, forskning, utbildning, hotell, vård, besöksanläggningar och samlingslokaler samt viss handel som inte är trafikalstrande. Exempel på verksamheter som inte anses passande inom kvarteren är trafikalstrande handel som kräver större parkering vid entré, drivmedels­försäljning, lager, industri- eller förrådsfack, industrilokaler och liknande. Kvarteren kan heller inte nyttjas för uppställning och upplag.

Kvarteren ska utformas med hög täthet och med krav på höga arkitektoniska kvaliteter. De byggnader som placeras ut mot E4–Kolbäcksvägen har ett minimikrav på höjd med anledning att dessa byggnader ska agera bullerskydd till de bakomliggande bostadskvarteren.

Parkering ska lösas genom friköp inom de mobilitetshubbar som finns inom Tomtebo strand.

Tidsplan

Detaljplanearbetet för stadsdelen är klart och detaljplanen blev antagen i december 2023. Föravtal för två verksamhets­kvarter har skrivits med Peab och Skanska och kommunen planerar att markanvisningsavtal kan komma att skrivas efter sommaren 2024.

Detaljplanen har fått laga kraft

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige och trädde i laga kraft den 14 januari 2024. Här kan du ta del av hela detaljplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pris

Markpriset i området är ej beslutat.

Områdesbeskrivning

Tomtebo strand blir en ny stadsdel med en blandning av cirka 70 000 kvadratmeter verksamheter och cirka 3 000 bostäder. Tomtebo strand ligger mitt i naturen men också nära stora, dynamiska arbetsplatsområden, kommunikationer (Umeå östra, E4, flygplatsen) och centrum. Inom stadsdelen skapas förutsättningar för gemenskap, socialt ansvar, aktivitet, liv och rörelse och ambitionerna när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är höga.

Genom sin hållbara profil attraherar Tomtebo strand både privata och professionella besökare lokalt, nationellt och internationellt. Forskning och arbetstillfällen skapas och stadsdelen blir en inspiration för andra stadsdelsområden, inte bara i Umeå.

Inom stadsdelen planeras det för mobilitetshubbar som kommer att rymma all parkering som stadsdelen behöver för såväl bostäder som verksamheter, bil- och cykelpooler med mera. Det här innebär att ingen markparkering kommer att vara aktuell inom stadsdelen. Parkeringar friköps inom den gemensamma anläggningen.

Samskapandet

Standsdelen Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå energi, Upab och Vakin. Byggaktörerna i samverkansprojektet planerar att bygga bostäderna.

Aktörerna har tillsammans arbetat fram visionen och hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand. Vi arbetar till­sammans med detaljplanen, knäckfrågor, att hitta gemensamma lösningar för stadsdelen och medborgardialogen.

Sidan publicerades