Utemiljöer

En viktig del av vår boendemiljö är att vi har tillgång till vackra parker och naturområden. Det finns ett helhetstänk för de parker och grönområden vi har i kommunen. De erbjuder en unik bredd av miljöer som vi ska vara stolta över. Vi har varierande miljöer med älvar, lång kuststräcka, öar och sjöar, berg och geologiskt intressanta miljöer liksom våtmarker, skogs‐ och odlingslandskap. Umeå har arbetat länge utifrån en landskapsekologisk planering där olika gröna miljöer knyts samman funktionellt till gagn för växter, djur och människa.

Våra parker och naturområden kring staden består bland annat av rekreationsområden, gröna korridorer, ett antal stråk längs älv och bäckar. Därtill finns ett mer finmaskigt nät med parker och gröna oaser. Nära staden finns våra topp tre viktigaste rekreationsområden Stadsliden, Nydalaområdet och Röbäcksskogen. Strax utanför även Grössjön, Tavelsjöleden och mycket annat.

Älvrummet är Umeås stadspark

Älvrummet är Umeås stadspark med en hel serie fina parker såsom Rådhusparken, Broparken, Årstidernas park och Körsbärsdalen. Strävan är hela tiden att det ska finnas ett gott utbud av parker och naturområden i närhet till människors bostad. Till exempel ska man ha möjlighet att nå en grön oas, få en naturupplevelse, kunna vila, sola, leka inom nära avstånd från hemmet. På längre avstånd, som en 20 minuters bussresa, ska man kunna nå en anlagd park, vandringsled, en friluftsskog, kunna plocka bär, fiska och uppleva orördhet och så vidare. Umeås målbild för det gröna kan sammanfattas med närhet och utbud. Umeås stadsdelar är välförsörjda. Nästintill alla stadsdelar når dessa värden inom de olika avstånden. Det ska vi vara rädda om om.

Trygga parker av hög kvalitet

De senaste årens intensiva satsningar på parkerna har gjort att Umeåborna kan njuta av en mångsidig och innehållsrik serie av offentliga rum. Dessa mötesplatser är Umeås signum och ambitionen är att förstärka tillgängligheten och tryggheten i de offentliga rum och stråk där människor rör sig. De centralt belägna parkerna är lummiga oaser i den intensiva stadsmiljön. Här finns rikligt med stora träd, praktfulla sommarblommor, vattenarrangemang med mera som gör dem väl värda ett besök, en picknick, en stunds vila eller bara en lugn promenad. Hela tiden pågår arbete för att succesivt förädla och bygga ut tillgängligheten till det gröna i takt med att staden förtätas.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människan välbefinnande. Umeås allra viktigaste sådan handlar om Vindelälvsåsen som ger oss merparten av vårt fina dricksvatten. Älven erbjuder vattenkraft men även kulturella ekosystemtjänster som fiske- och naturupplevelser. Jordbrukslandskapets viktigaste ekosystemtjänst är att det erbjuder mat och skogslandskapet erbjuder exempelvis virke men även stödjande tjänster som biologisk mångfald och klimatreglerande tjänster. Även i staden behöver vi tillvara potentialer. Till exempel när motortrafikleder omvandlas till stadskvarter och nya livsmiljöer. Då ges goda möjligheter att skapa ekosystemtjänster.

Sidan publicerades