Strategier för hållbar tillväxt

Sex strategier för hållbar tillväxt

Man kan säga att den övergripande idén/strategin är att bygga intill de byggnader som redan finns för att skapa en tätare stad. Då minskar kostnader för infrastruktur och det blir fler människor som kan använda till exempel lokaltrafik och andra funktioner som vi redan har.

Huvuddragen kring hur det är tänkt att Umeå ska växa finns samlat kring sex strategier för hållbar tillväxt:

Tillväxt i kollektivtrafikstråk och omvandling av trafikleder

En grundbult för att uppnå den förtätning som följer av tillväxtmålet är att ny tät kvartersbebyggelse planeras längs de stråk som gynnar kollektiv trafiken på bästa sätt.

Femkilometersstaden

Umeås tillväxt bör så långt det är möjligt samlas inom femkilometersradier från stadskärnan eller universitetsområdet.

Skapa hög täthet i nya stadsdelar

En exploatering med tät blandstadsbebyggelse kan ta stöd av och samtidigt stödja de närliggande ”glesa” stadsdelarnas utbud av service.

Satsa på offentliga rum och parker!

I den täta staden blir de offentliga rummen allt viktigare. De offentliga rummen ska generellt utformas med en skala som ger attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk med plats för rekreation och grönska.

Alla ska vara med!

En hållbar stad kan bara byggas med dem som ska leva i staden. All planering ska genomsyras av öppenhet, demokrati och jämställdhet. Vi ska utveckla det offentliga rummet så att alla, flickor och pojkar, kvinnor och män kan vistas där på lika villkor. Utgå ifrån barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer vid byggandet av staden – det leder till en stad för alla!

Mer stad!

Kommunen ska planera för att komplettera staden genom att lägga nya stadskvarter intill gamla och därigenom skapa en större investeringsvilja i det befintliga fastighetsbeståndet, framför allt i centrum.

Läs mer i översiktsplanen under rubriken: Strategier för hållbar tillväxt

Sidan publicerades