Trafik

Kommunen har en vision om att bli till 200 000 invånare till år 2050, och i takt med att kommunen växer och invånar­antalet ökar, behöver också förutsättningarna för transporter av människor och gods i staden utvecklas. Kommunen har som mål att 65 procent av resorna i tätorten år 2022 ske med hållbara färdsätt. Att gång‐ cykel‐ och kollektivtrafik är miljömässigt bättre än att åka bil känner de flesta till, men dessa transportsätt använder också mindre markyta än motsvarande transporter med bil. Någon fysisk möjlighet att skapa ytterligare vägar för bilar finns inte i de centrala stadsdelarna, så när staden växer gäller det att i stället att använda befintligt gatunät så effektivt som möjligt. Umeå kommun arbetar därför för att gång‐, cykel‐, och kollektivtrafik ska vara normen i staden.

Cykel

Cykeltrafikprogrammet visar hur kommunen ska arbeta vidare för att fler ska välja att cykla och för att förbättra situationen för Umeås cyklister. Cykeln ska integreras i all trafikplanering och stadsplanering och prioriteras vid drift och underhåll. Olika sätt att öka framkomligheten för cykel handlar om att de viktigaste cykelvägarna prioriteras för snöröjning, att cykel ges företräde framför bil i allt fler korsningar samt exempelvis att skapa bra cykelparkeringar. Umeås invånare vill också att kommunen satsar på just cykeltrafiken. I resvaneundersökningar svarar Umeåborna att man tycker att cykel ska prioriteras högst.

Fotgängare

Att gå till fots kräver liten yta, ger friskare befolkning och mindre miljöpåverkan från trafiken. Ett fotgängarprogram finns framtaget som visar hur vi ska fortsätta öka andelen resor till fots och förbättra för Umeås fotgängare. Bland annat genom att skilja på fotgängare och cyklister samt fortsätta se över tillgängligheten för personer med funktions­nedsättning. Det handlar också att sträva efter genhet och komplettera saknade länkar, komplettera belysning, utreda möjlighet till året runtbänkar samt sträva att minska ojämn beläggning på gångbanor.

Godstrafik

Frågor kring godstrafiken har blivit mer aktuella i centrala Umeå i samband med att staden växer och förtätas. Umeå kommun har tagit fram tre inriktningsmål som även finns fastslagna i översiktsplanen. Målen handlar om att godset ska fungera väl på stadens villkor, bidra till en trygg och trafiksäker stad och inte minst, medföra en minskning av miljö‐ och hälsopåverkan. Nu finns ett godstrafikprogram som syftar till att skapa förutsättningar för en attraktiv stad genom säkra och effektiva godsleverenser. En del handlar om miljözon och regleringar om när och var man får köra. En annan del handlar exempelvis om att gods ska levereras med rena, tysta och energieffektiva fordon och här är möjliga åtgärder att arbeta ytterligare med upphandling samt kanske utreda utökning av miljözon till exempel.

Sidan publicerades