Tal- och språkstöd på förskoleavdelning

Barn med språkstörning har möjlighet att få sin undervisning på förskolan Rymden. Rymden ligger på Vintergatan 2 på Söderslätt. Ansökan görs efter behandling och bedömning av logoped på Logopedmottagningen inom Region Väster­botten. Språkstörningen ska vara av generell karaktär och ska vara identifierad av logoped, påverka både språkförståelse och uttrycksförmåga och inte bero på annat som till exempel intellektuell funktionsnedsättning, hörselnedsättning eller autismspektrumstörning.

Förskolan Rymden i Umeå kommun erbjuder en särskild språkverksamhet med intag två gånger per år. Om plats inte kan erbjudas eller barnet står i kö har barnet möjlighet att få särskilt stöd och hjälp inom sin befintliga placering på nuvarande kommunal förskola. Rektor ansöker då om stöd av logoped och specialpedagog inom Elevhälsan.

Om språkverksamheten på Rymden

Språkverksamheten är inrymd på avdelningen Kuben med 15 barn i åldern 3–5 år och där sex platser är reserverade för barn med generell språkstörning. En inkluderande miljö bidrar till att barnen blir kommunikativt delaktiga. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten leds av förskolans rektor med utgångspunkt i förskolans läroplan med en helhetssyn på barn och barnens behov.

Språkverksamheten kännetecknas av tydlig struktur där språket står i centrum. En förskollärare leder och ansvarar för undervisningen i nära samarbete med logoped och övrig förskolepersonal. All personal i verksamheten är språkliga förebilder och stärker barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek, bland annat genom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) såsom tecken, bilder och symboler. Språklig stimulans utgår från barnens behov och vävs in på ett lekfullt sätt i förskolans dagliga rutiner, samtal och aktiviteter.

Vilket stöd kan barnet få?

Språkverksamheten utgår från förskolans läroplan och samverkar kontinuerligt med övriga avdelningar på Rymden. I dagliga aktiviteter vävs språkträning in på ett lekfullt sätt i till exempel lek, matsituation och vid påklädning. En viktig uppgift för förskolepersonalen är att stärka barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek. Språklig stimulans ges av förskolepersonal och logoped och sker företrädesvis i grupp men också individuellt. Tecken som stöd används dagligen i verksamheten.

Ansökan till språkverksamheten

  1. Kontakta Logopedmottagningen för en utredning/utlåtande.
  2. Skicka logopediskt utlåtande, pedagogisk- och eventuell psykologisk utredning till förskolans rektor.
  3. Vårdnadshavare ansöker till förskola via Umeå kommuns e-tjänst. Umeå kommuns anmälningsförfarande och kö till förskola gäller även för den här gruppen barn.
  4. Ansökan behandlas av ett team bestående av logoped, specialpedagog, förskolepsykolog och rektor.
  5. Beslut om placering på förskolan Rymden fattas av rektor. Intag sker två gånger per år, i början av höstterminen eller i början av vårterminen.

Skriv ut information om ansökan, beredning och beslut (PDF) , 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Är du som förälder intresserad av att få veta mer om vår verksamhet, kontakta rektor.

Om förskolan Rymden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd Umeå kommuns e-tjänst för ansökan, du hittar den här:

Ansök om plats

Vanlig avgift för förskola i Umeå kommun gäller.

Sidan publicerades www.umea.se/talochsprakstod