Teckenspråk – svenskt

Teckenspråk som modersmål eller teckenspråk för nybörjare erbjuds till barn och elever som har

  • egen hörselnedsättning/dövhet
  • vårdnadshavare som är döva eller har hörselnedsättning
  • syskon som är döva eller har hörselnedsättning
  • anhöriga som är döva eller har hörselnedsättning
  • behov av teckenspråk av annan egen anledning.

Ansökan för elever i förskoleklass och skola ska ha inkommit senast 30 april för kommande läsår.

Ansökningsperioden till stöd i förskolan är 15 februari–30 april för kommande läsår.

Teckenspråk som modersmål i grundskola och gymnasieskola

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om svenskt teckenspråk som modersmål om det är ett levande språk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper. Undervisningen sker utifrån kursplanen för modersmål och schemaläggs utanför timplanebunden tid vid ett tillfälle i veckan individuellt eller i grupp.

Teckenspråk som nybörjarspråk i grundskolan

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om undervisning i svenskt teckenspråk som nybörjarspråk för barn med hörselnedsättning eller som av andra skäl har behov av teckenspråk men inte har grundläggande kunskaper i tecken­språk. Undervisningen sker utifrån kursplanen i teckenspråk för hörande och läggs utanför timplanebunden tid vid ett tillfälle i veckan individuellt eller i grupp.

Teckenspråksstöd i förskolan

För- och grundskolenämnden i Umeå kommun har beslutat att vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om svenskt teckenspråksstöd för barn från tre års ålder för den som är döv, har hörselnedsättning eller av andra skäl har behov av teckenspråk. Barnet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenskt teckenspråk vid ett tillfälle i veckan.

Vårdnadshavare till barn på Haga förskola, avdelning Snäckan behöver inte ansöka eftersom Snäckan är en tvåspråkig förskoleavdelning där teckenspråksstöd/modersmålsstöd ingår i avdelningens uppdrag och dagliga verksamhet.

Sidan publicerades