Frigg 7

Preliminärt syfte med planen är att inom området säkerställa befintliga förhållanden samt skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av den befintliga byggnaden med kontor. Syftet är även att säkerställa inlastning mot gården. Syftet är också att kulturmiljöns karaktärsdrag säkerställs och bibehålls.

Diarienummer BN-2021/01465

Planbesked – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-09-22.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/frigg7