Hastigheter på vägar och gator

Hastigheterna har satts med hänsyn till en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller. Bedömningen kring olika hastigheter beror bland annat på gatornas utformning, in- och utfarter samt tillgång till separat gång- och cykelvägnät.

Det nya hastighetssystemet bygger på en helhetssyn, där övergångarna mellan de olika hastigheterna ska upplevas som logiska för dig som trafikant.

30 km/tim

30 km/tim används bland annat på gator med blandtrafik, till exempel på bostadsgator, centrumgator och vid grund­skolor. Orsaken till att 30 km/tim används är att höga flöden av fotgängare och cyklister förekommer i dessa områden. Undantag förekommer, bland annat på kollektivtrafikstråk.

40 km/tim

40 km/tim används bland annat på gator i huvudvägnätet, uppsamlingsgator, industriområden och inom vissa bostads­områden där det finns få in- och utfarter mot gatan samt ett separat gång- och cykelvägnät. För gator som ingår i stadsbussarnas kollektivtrafiknät innebär hastighetsnivån 40 km/tim en god kvalitetsnivå avseende framkomlighet.

60 km/tim

På huvudvägnätet har hastigheterna anpassats till det krockvåld människo­kroppen tål baserat på vägens säkerhets­standard. 60 km/tim används bland annat på trafikleder, på vägar med stora korsningsavstånd och där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

Undantag där det inte förekommer 60 km/tim är främst där det rör sig många oskyddade trafikanter och på vägar med många korsningar.

För gator som ingår i regionbussarnas kollektivtrafiknät innebär hastighetsnivån 60 km/tim en god kvalitetsnivå avseende framkomligheten.

Andra hastighetsgränser

På ett fåtal sträckor har hastighetsbegränsningarna 40 km/tim eller 60 km/tim inte bedömts lämpliga, varför hastighets­begränsningarna 50 km/tim och 70 km/tim har använts. Detta avser exempelvis E4 och E12 där hastighets­begränsningen 70 km/tim behålls på några sträckor till dess att ringleden är fullt utbyggd och Umeå kommun är väghållare.

Hastighetsbegränsningen 50 km/tim används på kollektivtrafikens stomlinjenät på sträckor där kollektivtrafikens fram­komlighet annars begränsas i för stor utsträckning.

Valet mellan 30 och 40 km/tim

Merparten av lokalgator/bostadsgator har fått hastighetsbegränsningen sänkt till 30 km/tim. En del bostadsområden har fått hastigheten 40 km/tim i stället för 30 km/tim. Detta baseras på riktlinjer som finns i handboken ”Rätt fart i staden”, där kollektivtrafikens framkomlighet prioriteras högt.

Den antagna hastighetsplanen innebär att flertalet förskolor, skolor och äldreboenden har hamnat inom 30-områden alternativt i änden av återvändsgator med hastigheten 40 km/tim. I de fall dessa verksamheter ligger utmed en sträcka där 40 km/tim är gällande har alltid en bedömning gjorts gällande om passager i närheten behöver hastighetssäkras till 30 km/tim. Bedömningen görs utifrån Umeå kommuns 30-policy.

Vid valet mellan 30 km/tim och 40 km/tim i bostadsområden vägs ett antal olika faktorer in, till exempel vägens bredd, om det finns gång- och cykelbana för oskyddade trafikanter, antal in-/utfarter mot vägen och husens utformning.

Sidan publicerades www.umea.se/hastighet