Pappa med barnvagn och ett barn i en lekpark.

Jämlika liv 24

Här hittar du allmänna frågor och svar om fokhälsoundersökningen Jämlika liv. Vi på kommunen har genomfört enkätundersökningen en gång tidigare år 2020 – Jämlika liv 20, och vill göra den vart fjärde år. Så nu är det dags igen! Det är viktigt för oss att ha så färsk statistik som möjligt för att kunna rikta våra insatser utifrån behovet hos Umeåborna.

Har du frågor som du inte hittar svar på nedan – kontakta oss.

I år genomför vi folkhälsoenkäten under perioden 30 september till och med 25 oktober, vecka 40–43.

Dina svar i undersökningen är viktiga för att ge en så bra bild som möjligt av folkhälsan i Umeå kommun. Genom ditt deltagande har du chans att påverka kommunens insatser inom folkhälsa. Det gör att vi som kommun kan ta bättre beslut och använda våra resurser på bästa sätt. När du deltar i undersökningen så får vi en lägesbild som stämmer bättre överens med verkligheten. Ta chansen att vara med och påverka!

Umeå kommun genomför en egen enkät för att få kontroll över innehållet och anpassa det efter lokala förhållanden. Detta möjliggör unika geografiska analyser och gör att vi kan inkludera specifika frågor som inte täcks i nationella undersökningar, som "Hälsa på lika villkor". Det är också mer kostnadseffektivt att genomföra undersökningen i egen regi.

Alla invånare som är 16 år eller äldre och bor i Umeå kommun har chans att delta i undersökningen. Vi strävar efter att få ett representativt urval av befolkningen för att säkerställa att resultaten speglar hela samhällets åsikter och situation. Deltagarna väljs ut genom ett slumpmässigt urval för att säkerställa att studien blir representativ för alla typer av invånare i Umeå kommun. Detta inkluderar olika åldrar, kön, socioekonomiska bakgrunder och geografiska områden.

Enkäten täcker flera viktiga områden för hälsa och välbefinnande i allmänhet men innehåller också frågor om miljö, jämställdhet, demokrati och förtroende för lokala verksamheter. Den innehåller vidare frågor om livsstil, såsom kost och motion.

Alla svar behandlas konfidentiellt. Resultaten redovisas endast på gruppnivå och inga individuella data sparas efter att analyserna är genomförda, det betyder att alla digitala enkäter och pappersenkäter förstörs. All information avidentifieras så att ingen framtida koppling kan göras till enskilda personer.All data hanteras enligt strikta etiska riktlinjer och dataskyddsföreskrifter i enlighet med GDPR. Analysen av data utförs av kvalificerade analytiker hos oss, och resultaten används enbart för att förbättra offentliga tjänster och politik.

Läs mer om den allmänna dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Resultaten kommer bland annat att redovisas i en rapport som läggs ut på umea.se/rapporter under våren 2025. Resultaten presenteras även för kommunens politiker och används som underlag för att följa upp kommunens övergripande målsättningar.

Om resultaten visar på skillnader, kan detta användas för att rikta särskilda resurser och insatser där de behövs mest. Målet är att förbättra folkhälsan och jämlikheten i hela kommunen.

Medan den nationella enkäten ger en bra nationell överblick tillåter vår lokala enkät oss att utföra mer detaljerade analyser för olika grupper och för olika geografiska områden som är specifika för våra invånares behov och utmaningar, något som ofta kan skilja sig mellan norra och södra Sverige. Det är också mer kostnadseffektivt att genomföra en egen enkät, jämfört med att beställa liknande undersökningar från en extern aktör.

En lokal studie ger oss möjlighet att ta hänsyn till unika lokala förhållanden och anpassa frågorna till lokala förhållanden, vilket inte alltid är möjligt i större nationella eller regionbaserade studier. Det ger oss även möjlighet att reagera snabbt på förändringar i våra invånares hälsa och välbefinnande.

Enkätstudier är en väletablerad vetenskaplig metod för att samla in data och ger representativa och användbara resultat när de är väl genomförda. Genom att nå ut till en stor och representativ del av befolkningen får vi också en mer inkluderande bild av situationen i Umeå kommun.

Informationen från enkäten ger oss en lägesbild om folkhälsan i Umeå kommun som hjälper till i planering för de nationella folkhälsomålen om en god och jämlik folkhälsa. Svaren möjliggör att vi bättre kan planera effektiva och riktade insatser där behoven verkligen finns. Det kan till exempel vara att inkludera bättre riktade hälsoprogram, anpassade aktiviteter, förbättrad planering av stadsutveckling och ökad medvetenhet om lokala frågor bland invånarna. Undersökningen Jämlika liv 24 vill främja dialog mellan invånare och beslutsfattare, med syfte att göra skillnad.

Urvalet för enkätstudien i Umeå kommun omfattar alla personer som är 16 år eller äldre för att få en god och bred demografisk representation. Detta inkluderar invånare på särskilda boenden men också boende i gruppbostäder, med mera. Vi förstår att inte alla kan eller vill svara på enkäten på grund av olika omständigheter såsom hälsa eller funktionsnedsättning. I dessa fall uppmuntrar vi vårdgivare eller anhöriga att hjälpa till, om möjligt, för att röster och erfarenheter från invånare med särskilda behov också ska kunna inkluderas i studien.

Det är mycket ovanligt men i undantagsfall kan avlidna personer få enkäten på grund av fördröjningar i uppdateringen av de register som används för att sammanställa urvalet. Dessa register kan inte alltid hålla jämna steg med förändringar såsom dödsfall. Detta är olyckligt och något vi arbetar med att förbättra för att minimera framtida fel och respektfullt hantera informationen om kommunens invånare.

Det är viktigt att varje deltagares svar registreras korrekt och fullständigt, vilket är en process som tar tid. När du svarar på enkäten kan det finnas en liten fördröjning innan ditt svar registreras i vårt system. Om påminnelsen planeras och skickas ut under denna ledtid, kan du få en påminnelse även om du redan har svarat. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar och arbetar kontinuerligt på att förbättra tidpunkten för våra påminnelser för att undvika överlapp.

Även om digitala enkäter är effektiva och tillgängliga för många finns det fortfarande viktiga skäl att också erbjuda pappersenkäter. Alla har inte tillgång till lämpliga digitala enheter eller kan använda dessa på ett tillfredsställande sätt. Det är särskilt vanligt bland den äldre befolkningen. Vissa personer föredrar att fylla i enkäter på papper av olika anledningar. För att säkerställa en bred och representativ insamling av data är det viktigt att tillhandahålla olika sätt för människor att delta.

Mer information

Du hittar rapporten från förra gången vi genomförde enkätundersökningen – Jämlika liv 20, på: umea.se/rapporter

Mer om folkhälsa i Umeå kommun på: umea.se/folkhalsa

Sidan publicerades www.umea.se/jamlikaliv24