Tillväxtskapande projekt

Umeå kommun stöttar en mängd utvecklingsprojekt för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i Umeå och bidra till en hållbar och attraktiv kommun. Nedan ges olika exempel på aktuella projekt inom områden som bioekonomi, kreativa näringar, och life science.

Kommunens tillväxtanslag

Den kommunala medfinansieringen av projekt sker ofta via kommunstyrelsens utvecklingsanslag. Grundprincipen för projekt som finansieras av utvecklingsanslaget är att de ska lägga grunden för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 200 000 medborgare senast år 2050.

Läs om vilka kriterier som finns, beviljade projekt samt hur du ansöker om medel

Datacenter Innovation Region

DIR ger små och medelstora företag, med verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, stöd för utveckling av produkter och tjänster inom området gröna resurseffektiva datacenter och moln. Projektet verkar för att öka företags konkurrens­kraft genom marknadsanpassning av produkter, marknadskommunikation och marknadsnärvaro genom exempelvis prototyputveckling, forsknings- och expertstöd för teknisk utveckling och innovationsvärdering. Syftet är att främja tillväxt i små och medelstora företag, i samverkan med universitet, institut och en teknisk datacenter provmiljö.

Datacenter Innovation Region Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den koldioxidsnåla platsen

”Den koldioxidsnåla platsen” leds av Umeå kommun och är ett projekt som arbetar för att göra det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp. Här är bland annat arbetet med cirkulär ekonomi en viktig del. Genom att ställa om vår linjära ekonomi till cirkulär kan vi minska vårt klimatavtryck, göra affärer och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för alla.

Koldioxidsnåla platsen

Framtidens Hållbara Industrimiljöer

Framtidens Hållbara industrimiljöer (Viable Business Hub) är en samverkanssatsning där industriföretag från norra Sverige samlats för att gemensamt arbeta för en ökad hållbarhet inom industrin.

Viable Business Hub Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsdriven skogsinnovation

Skog och skogsbruk är viktiga delar när Sverige ställer om till en biobaserad ekonomi. Biobaserade produkter måste bli mer konkurrenskraftiga gentemot traditionella, icke-cirkulära produkter. I ”Företagsdriven skogsinnovation” kopplas små och stora företag inom den skogliga värdekedjan ihop för att driva innovationsutveckling och möta dessa utmaningar gemensamt. Projektet leds av Skogstekniska klustret.

Skogstekniska klustret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Future Retail Lab

Umeå kommun stöttar eXpression Umeås arbete med att utveckla framtidens handel. Faktorer som coronapandemin, globalisering och digitalisering ställer nya krav på omställning inom handel, besöks- och upplevelsenäringarna. Future Retail Lab erbjuder företagare ett brett affärsutvecklingsprogram för att möta utmaningarna och hitta nya affärsmodeller och samarbetsformer.

eXpression Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innovationsplattform Bioraffinaderi

I ”Framtidens bioraffinaderi” används skogen och industrins restströmmar som råvaror för att möta framtidens energi- och klimatutmaningar. Arbetet involverar företag, offentlig sektor och universitet i Västernorrland och Umeåregionen och drivs av RISE Processum. Utifrån industrins behov skapas högre värden från de skogliga resurserna och ökar tillväxten inom bioekonomin i regionen.

Innovationsplattform Bioraffinaderi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

North Sweden Cleantech – framtidens klimatsmarta innovationsplats

Umeå kommun är med och driver ”Framtidens klimatsmarta innovationsplats” som ska öka innovations­verksamheten i små och medelstora företag inom cleantechområdet i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun samt stärka tillgängligheten till innovationsstödjande system.

North Sweden Cleantech Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatneutrala Umeå 2030

Projektet ”Klimatneutrala Umeå 2030” ska i bred samverkan utforma en färdplan och identifiera vilka åtgärder Umeå måste göra för att ta sitt ansvar för Parisavtalets genomförande. Arbetet innefattar tre områden: Livsstil och konsumtion; Mobilitet och tillgänglighet; Planering och byggd miljö och utförs i breda partnerskap.

Klimatneutrala Umeå

Studenter möter arbetslivet

Studenter möter arbetslivet (Workup) är ett projekt där ambitionen är att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och studenter i Västerbotten och därigenom bidra till Västerbottens långsiktiga utveckling. Projektet genomför ett antal aktiviteter för att skapa dessa mötesplatser och genom detta visa upp regionens arbetsmöjligheter för studenterna och skapa möjligheter för en bättre övergång från studentliv till arbetsliv. Målet är att få fler studenter att bosätta sig och arbeta i Västerbotten efter avslutade studier.

Studenter möter arbetslivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västerbotten Health Development Office

Västerbotten har ett starkt life science-kluster med en stark forskningsbas, innovationsstödsystem och framgångsrika företag. ”Västerbotten Health Development Office” (VHIDO) samordnar regionens intressen inom hälsa, sjukvård och omsorg som rör internationalisering och innovationsutveckling. Projektet stöttar små och stora bolag vid utveckling av innovativa processer, produkter och tjänster.

Region Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades