Krav och villkor vid upphandling

Sidan publicerades

Alla upphandlingar är unika, utformningen av villkor och krav kommer att se olika ut beroende på förutsättningarna för den enskilda upphandlingen, vilket ofta är branschrelaterat.

Framtagandet av avtalsvillkor och krav bygger på en bred samverkan och kontinuerlig dialog med berörda branschförbund och fackorganisationer, och med leverantörer.

Modeller

Umeå kommun använder följande modeller av krav/avtalsvillkor/utvärderings­kriterium i upphandlingar när det gäller social hänsyn:

  • Anställning, praktik- eller lärlingsplats:
    Innebär att leverantören ska anställa alternativt erbjuda ett visst antal personer lärlings- och/eller praktikplatser under avtalsperioden.
  • Dialog:
    Innebär att leverantören i dialog med Umeå kommun beskriver sitt nuvarande/framtida behov av rekrytering och/eller praktik-/lärlingsplatser.
  • Utvärderingskriterium:
    Innebär att anbudet kommer att bedömas utifrån hur leverantören kan försäkra att de inom avtalsperioden kommer att anställa, ta emot lärlingar, praktikanter eller föra en dialog om framtida personalbehov. Det är med andra ord inget avtalsvillkor utan ett mervärde som tas hänsyn till vid utvärdering av inlämnat anbud. Vid varje enskild upphandling kommer det specifika värdet för utvärderingskriteriet att anges.

Vid anställning, praktik- eller lärlingsplats ska rekrytering göras utifrån de prioriterade målgrupperna.

Sidan publicerades