Kåddis 3:1 med flera – Brännlandsberget

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ett industriområde samt möjliggör en förlängning av Lagervägen och Handelsvägen. Syftet är även att hantera dagvatten inom området samt hantera den gröna korridoren som ingår i den övergripande grönstrukturen.–

Vidare är syftet att det skogsdominerade området vid Brännlandsberget beaktas så att den behåller sin funktion som närrekreationsområde för Kåddis och Baggböle.

Diarienummer BN-2020/00031

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2020-03-18.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Anslagen från 2020-10-27 till 2020-11-18

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är på samråd från 2021-12-17 till 2022-01-21.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 21 januari 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/kaddis31