Stäng

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, kommunens motsvarighet till regeringen, är en nämnd och har 15 ledamöter som är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommun­fullmäktige.

Grunduppdrag

Kommunstyrelsen

 • styr, leder och samordnar kommunens verksamheter och ekonomi och följer upp och rapporterar utvecklingen i kommunens verksamheter till kommunfullmäktige
 • samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över kommunens nämnder, bolag och stiftelser
 • samordnar styrning, bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för uppföljning av att kommunfullmäktiges beslut genomförs
 • leder och samordnar utveckling av strategiskt viktiga områden som inte har fördelats till annan nämnd, till exempel kommunövergripande arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, näringslivs‐ och tillväxtpolitiskt arbete, bostads‐ och markförsörjning
 • är anställningsmyndighet för kommunens samlade förvaltningsorganisation och ansvarar för arbetsgivarpolitiken.

Kommunstyrelsen har också ansvar för

 • kommunkansli, arkiv och juridik
 • arbetsgivarfrågor och lönehantering
 • ekonomi, styrning och upphandling
 • kommunikation
 • markförsörjning och exploatering
 • näringslivsutveckling
 • säkerhet och trygghet
 • strategisk utveckling och innovation
 • översiktsplanering.

Ledamöter och möten

Kommunstyrelsen och de andra nämnderna är enligt svensk tradition proportionerligt sammansatt av representanter från partierna. Mandatfördelningen motsvarar den i kommunfullmäktige, ordförande och vice ordföranden är av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande företräder den politiska majoriteten, 1:e vice ordförande företräder den politiska oppositionen och 2:e vice ordförande företräder den politiska majoriteten.

Till sin hjälp har kommunstyrelsen tre utskott: näringslivs- och arbetsutskottet, planeringsutskottet och hållbarhetsutskottet.

Ledamöter i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötestider

Verksamheter

Kommunstyrelsens verksamheter är kommunstyrelsens verktyg för att leda, stödja och samordna kommunens arbete. Kommunstyrelsens olika verksamheter ingår i stadsledningskontoret och arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och genomför fattade beslut.

Stadsledningskontoret

Sidan publicerades www.umea.se/kommunstyrelsen