Stäng

Hållbarhetsutskottet

Uppgifter och befogenheter

Hållbarhetsutskottet är kommunstyrelsens organ för strategiska hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsutskottet har till uppgift att

  • genomföra omvärldsbevakning och utveckla kommunens kompetens i hållbarhetsfrågor
  • ha uppsikt över nämnders och bolags hållbarhetsarbete och föra dialog med nämnder och bolag om detta arbete
  • följa köpbeteende och köpmönster i kommunens verksamheter för att säkra att kommunen tillgodoser sociala och ekologiska krav på upphandling samt lämna rekommendationer till upphandlande nämnd utifrån sagda upp­följning
  • granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett hållbarhets‐ och folkhälsoperspektiv
  • följa och utveckla kommunens arbete med cirkulär ekonomi
  • öka medvetenheten, internt och externt, om vikten av hållbarhet inom olika politikområden
  • verka för att varaktigt öka kommunens förmåga och kapacitet inom hållbarhetsområdet
  • årligen lämna förslag på prioriteringar och utvecklingsområden för kommunens hållbarhetsarbete till kommun­styrelse, nämnder och bolag.

Hållbarhetsutskottet beslutar i följande ärenden med undantag för vad annat organ har att besluta om:

  • Adjungering av ledamöter från regionkommun (Beredning folkhälsa och demokrati) vid folkhälsofrågor.
  • Utse förtroendevalda inom kommunstyrelsen att delta i utbildning, konferenser, studieresor med mera.

Ledamöter i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades