Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00.

Föredragningslista och handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 26 februari 2024, klockan 09.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00 och slutar senast klockan 18.00. Avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00.
 • Under den första timmen besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Kommunrevisorerna informerar klockan 13.00.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredagen innan mötet.

Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning

 • Val av justerare och fastställande av dagordning 2024-02-26

Bolagsredovisningar

UKF-koncernens bolag redovisar till kommunfullmäktige 2024:

 • Umeå kommunföretag AB / koncernen, Fredrik Lundberg 15 minuter
 • Inab, Mikael Salomonsson 15 minuter
 • Umeå hamn AB, Mikael Isaksson 15 minuter
 • Umeå parkerings AB, Annika Ljungblad 15 minuter
 • Vakin/Umeva, Robert Hansson 15 minuter
 • Dåva deponi AB, Jörgen Aronsson 15 minuter
 • Umeå energi AB, Jan Ridfeldt 20 minuter
 • AB Bostaden, Jerker Eriksson 20 minuter
 • Frågestund 20 minuter

Interpellationer och frågor

 • Interpellation: Kvarstanning av studenter – vad gör vi? Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Interpellation: När ska Umeå kommun sluta betala bidrag till Ibn Rushd? Kjerstin Widman (M)
 • Interpellation: Varför följer inte Umeå kommun resepolicyn? Bore Sköld (V)
 • Interpellation: Värdesätter styrande partier budget- och skuldrådgivningen? Åsa Bäckström (V)
 • Interpellation: Återigen arbetsmiljön inom äldreomsorgen; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)
 • Interpellation: När kan Umeå kommun möta alla elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning rätt till stöd under sin skoltid i grund- och gymnasieskolan? Anna-Karin Sjölander (C) och Sven-Olov Edvinsson (C)
 • Interpellation: När kan Västra länken öppnas? Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)
 • Interpellation: Vill Umeå kommun samverka med funktionsrättsorganisationerna eller inte? Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Interpellation: Når Umeå kommun målet om fossilfri fordonsflotta till 2030? Åsa Bäckström (V)
 • Interpellation: Hur ser kommunens beredskap ut för när friskolor läggs ner? Tobias Holmbom (V)
 • Interpellation: Är beslut om nedläggning av Sjöbacka äldreboende redan tagit? Mattias Larsson (C) och Solveig Granberg (C)
 • Fråga: Var är vi i den fortsatta processen om att få det nödvändiga godkännandet av Ubmeje från Lant­mäteriet? Linda Lotare (V)

Ärenden

 • Nya föreskrifter för vattenskyddsområde Botsmark
 • Riktlinje för rådgivande organ
 • Fyllnadsval: Nämndeman Umeå tingsrätt 2024–2027; Birgitta Palm-Ejlefall (SD)
 • Avsägelse: Ledamot i tekniska nämnden och ersättare i kommunfullmäktige; Sofie Dahlqvist (MP)
 • Avsägelse: Ledamot i Dåva Deponi- och avfallscenter (DAC); Eva Holmgren (S)
 • Avsägelse: Ersättare i kulturnämnden; Hillevi Palm (S)
 • Avsägelse: Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Torbjörn Jonsson (S)
 • Avsägelse: Ersättare i kulturnämnden; Wilmer Prentius (V)
 • Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige; Frank Pettersson (AP)
 • Avsägelse: Vice ordförande i kulturnämnden, ersättare i för- och grundskolenämnden samt ersättare i Djur­försöks­etiska nämnden; Carinne Sjöberg (L)
 • Anmälningsärenden 2024-02-26

Se eller lyssna i efterhand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv