Jämlika liv

Folkhälsoenkäten Jämlika liv skickades under våren 2020 ut till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trångboddhet och ekonomi. Utformningen av frågorna gör det möjligt att analysera resultaten utifrån bland annat ålder och kön men även socio­ekonomiska typ­områden i kommunen, vilket är geografiska områden baserade på exempelvis ålder och ekonomi. Undersökningen är indelad i områdena hälsa, livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.

Hälsan i befolkningen

Inom området hälsa kan du ta del av resultat om till exempel upplevd hälsa, sömn, vikt och psykisk hälsa. Under­sökningen visar bland annat att många upplever att hälsan är bra men det är färre äldre och personer som har funktions­­nedsättning som svarat att de mår bra.

Livsvillkor och levnadsförhållanden

Livsvillkor och levnadsförhållanden innehåller svar på frågor till exempel om arbete, anställningstrygghet, ekonomi och boende. I resultatet kan du bland annat se att många menar att de skulle klara en större oväntad utgift men att det finns skillnader beroende på socioekonomiskt typområde.

Levnadsvanor

Inom området levnadsvanor kan du ta del av resultat om till exempel motion, matvanor och tobaksvanor. Resultatet visar bland annat att många i kommunen motionerar men att var fjärde person inte når upp till rekommendationerna om tillräcklig motion.

Underlag för fortsatt arbete

Undersökningen blir ett underlag för att utveckla arbetet med folkhälsa i kommunen och kan även användas för att utvärdera kommunfullmäktiges mål att Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020.

Sidan publicerades