Stäng

Arbete för jämställdhet

Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och har ett viktigt uppdrag i att främja jämställdhet inom organisationen såväl som i samhället i stort. Beslut som fattas och förslag som läggs fram ska baseras på kunskap och fakta om mäns och kvinnors livsvillkor och livsmönster. Beslut behöver analyseras och beaktas utifrån vilka konsekvenser de får för kvinnor respektive män.

Ansvar för jämställdhetsarbete i kommunens verksamheter ligger hos respektive politisk nämnd. Det finns också ett jämställdhetsutskott som bland annat driver kommunövergripande jämställdhetsfrågor och utvecklar strategier för att nå jämställdhetsmål.

För att stödja arbetet med jämställdhet har kommunen antagit en strategi för jämställdhetsarbete. Jämställdhet ska på ett konkret sätt finnas med och tillämpas i alla led av beslutsprocessen och i alla dokument som Umeå kommun står bakom.

Ledande i jämställdhetsarbetet är att det ska vara relevant för verksamheternas arbete och uppdrag. Ett aktivt jämställdhetsarbete är centralt för att uppnå intentionerna med kommunens strategiska plan inom fem prioriterade områden:

  • Goda livsvillkor
  • Livslångt lärande
  • Växande näringsliv och kompetensutveckling
  • Välutvecklad ideell sektor
  • En god samhällsplanering

CEMR-deklarationen om jämställdhet

En central utgångspunkt för kommunens jämställdhetsarbete är den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män, som Umeå kommun har undertecknat. Denna är framtagen av europeiska kommun- och region­förbundens samarbetsorganisation (CEMR).

Deklarationen är ett politiskt dokument och ett instrument för arbetet med jämställdhet. Dess grundläggande sex principer och trettio artiklar utgör riktlinjer och fungerar som ett verktyg och en inspirationskälla i arbetet med jämställdhet.

Sidan publicerades