Förvaltningsområde för samiska

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska sedan 2010, vilket innebär att samiska språk och samisk kultur har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Samer är också ett av världens urfolk och folk, med egen kultur, eget språk och egna sedvänjor. Kommunen är en del av det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur sedan lång tid tillbaka.

Umeå kommun ska särskilt skydda och främja samisk kultur och de samiska språken. Det innebär att kommunen

 • informerar samerna om lagen
 • ger inflytande till och samråder med samerna
 • skyddar och främjar de samiska språken och kulturen, särskilt med fokus på barn
 • ger service och erbjuder myndighetskontakter på samiska
 • erbjuder förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska vid efterfrågan.

Samer, samiska språk och samisk kultur

Kommunen arbetar fortlöpande med hur samiskt språk och kultur ska främjas i praktiken och hur behovet från samer ska mötas. En del handlar om att synliggöra och sprida kunskap om samer och samisk kultur.

 • Kontakt

  Myndighetskontakt på samiska

  Umeå kommun erbjuder myndighets­kontakt på samiska via tolk på bokad telefontid.

  Om du vill utnyttja det, ring 090-16 10 00 (växel).

 • Kontakt

  Klara Lundgren

  minoritetssamordnare

  090-16 12 60 070-201 04 95 klara.lundgren@umea.se
Sidan publicerades