Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, kommunens motsvarighet till regeringen, är en nämnd och har 15 ledamöter som är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommun­fullmäktige.

Ledamöter i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdestider

Ansvarsområde

Kommunstyrelsens uppgifter är att

  • leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
  • uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • från nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs
  • sköta kommunens ekonomiska förvaltning
  • ha uppsikt över nämnderna och de företag som kommunen har inrättat
  • göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter
  • bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Så fungerar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och de andra nämnderna är enligt svensk tradition proportionerligt sammansatt av representanter från partierna. Mandatfördelningen motsvarar den i kommunfullmäktige, ordförande och vice ordföranden är av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande företräder den politiska majoriteten, 1:e vice ordförande företräder den politiska oppositionen och 2:e vice ordförande företräder den politiska majoriteten.

Till sin hjälp har kommunstyrelsen ett eget verksamhetsområde och tre utskott: näringslivs- och arbetsutskottet, planeringsutskottet samt hållbarhetsutskottet.

Kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens olika verksamheter arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och genomför fattade beslut.

Läs om kommunstyrelsens verksamheter

Sidan publicerades www.umea.se/kommunstyrelsen