Planeringsutskottet

Uppgifter och befogenheter

Planeringsutskottet är kommunstyrelsens organ för

 • strategisk omvärldsbevakning inom högre utbildning och forskning, samt samhällsbyggnadsfrågor
 • stödjande av utvecklingsprojekt i samverkan med universitetet och andra aktörer som syftar till strategisk tillväxt
 • övergripande planering inom samhällsbyggandsområdet för en hållbar utveckling (social, ekologisk, kulturellt, och ekonomisk hållbarhet, bland annat):
  – fysisk planering, mark och bostäder
  – näringsliv och arbetsmarknad
  – trafik och samfärdsel
  – natur, miljö och energi
  – utbildning
  – social välfärd, kultur, fritid och rekreation
  – Umeås regionala roll
 • mål och riktlinjer för bebyggelseplanering, trafikplanering och övrig fysisk planering
 • energiplanering och energihushållning
 • upprätta förslag till översiktsplan och utvecklingsplan
 • utfärda särskilda riktlinjer och planeringsförutsättningar som underlag för detaljplanearbete, programarbete och övrig planering, samt riktlinjer för markpolitiken
 • ta initiativ till planläggning enligt byggnadslagstiftningen
 • övergripande ansvar för landsbygdsfrågorna
 • ansvarig för de frågor som rör samhällsbyggnad i kommissionen för ett socialt hållbart Umeå.

Planeringsutskottet beslutar i följande ärenden, med undantag för vad som delegerats till annan att besluta om:

 • marknadsföring och utvecklingsprojekt i samverkan med universitetet
 • utvecklingsprojekt inom områdena högre utbildning och forskning
 • upprättande och avslutande av samverkansavtal inom områdena utbildning och forskning kopplat till samhälls­byggnadsområdet
 • yttranden över detaljplaneförslag
 • godkänna exploateringsavtal för detaljplaner som antas av byggnadsnämnden
 • markanvisning för kommande exploatering
 • utse förtroendevalda inom utskottet att delta i utbildning, konferenser, studieresor med mera.
Sidan publicerades