NCC Bergsboda

Bergtäktområdet ligger strax sydväst om Umeå och norr om Holmsund i Umeå kommun, öster om väg E12. Avståndet till Umeå är 3,5 kilometer och till Holmsund cirka 7 kilometer. Närmaste bebyggelse finns vid Mjösjön och Holmsjön och avståndet dit är cirka 700–900 meter. Täkten ligger i en av inflygningskorridorerna till Umeå flygplats.

Täkten har varit verksam sedan början av 1990-talet. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering, införsel av rena jordmassor för efterbehandlingsändamål samt tvättning av berg­material.

Hanterade ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.

Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner, eldningsolja för drift av asfaltverk samt mindre mängder gasol.

Varning vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddnings­ledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA

Utsläpp av farliga ämnen

Krisinformation

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

För ytterligare information kontakta platschefen:

NCC Industry AB
Örjan Lidström
site manager
Bergsboda 51, 905 96 Umeå
070-207 58 00
orjan.lidstrom@ncc.se

Sidan publicerades