4.3.2 Rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet

Om det under byggtiden inträffar något miljömässigt som avviker från det förväntade ska tillsynsmyndighet underrättas. Det finns två olika fall.

Underrättelse enligt 6§ förordningen om egenkontroll

Enligt 6 paragrafen i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska beställaren omgående underrätta tillsynsmyndighet om följande inträffar:

  • Överskridande av begränsningsvärde för utsläpp
  • Större störningar i processen som innebär överskridande av riktvärde
  • Okontrollerat utsläpp till mark, vatten eller luft som kan medföra skada eller olägenhet för hälsa eller miljö till exempel reningsutrustning ur funktion, oljeutsläpp, olyckshändelse, brand, tankhaveri eller liknande
  • Onormalt buller

I tveksamma fall bör telefonkontakt alltid tas med handläggare för respektive tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheter är avdelningen Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun samt Länsstyrelsen Västerbotten.

Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad enligt 10 kap miljöbalken

Vid upptäckt av okända föroreningar vid exempelvis schaktning så ska följande göras:

  1. Arbetet avbryts inom den del av arbetsområdet som berörs av föroreningen. Skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spridning och skadlig exponering av föroreningen.
  2. Meddela genast beställarens projektledning och miljöenhet. Miljöenheten bedömer om en underrättelse ska upprättas eller om andra administrativa åtgärder behöver vidtas. Miljöförvaltningen kan behöva kontaktas i akuta ärenden.
  3. Eventuell åtgärd/sanering genomförs.
Sidan publicerades