Ansökan, söka skola

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola, om ansökan gäller åk 2-6 eller åk 8-9 vidarebefordas ansökan till rektorn på den önskade skolan för vidare hantering. Ansökan behöver vara signerad av båda vårdnadshavarna.

Om det finns fler sökande än antal lediga platser sker urval enligt kommunens regler vid skol­placering. Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola ska ansökan göras direkt till den skolan.

Kommunala skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fristående skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmän information

Ansökan till skola/skolbyte kan göras vid fastställda tidpunkter, se respektive läsår. Observera att ett skolbyte inte kan ångras, och att återtagande av ansökan måste göras före sista ansökningsdatum genom att blanketten Återta ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skickas in.

Du som vill ansöka till/byta skola vid andra datum på grund av flytt till eller inom kommunen ska ange önskat startdatum vid ansökan samt komplettera ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum, kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn.

Mejla kontraktet till ppe@umea.se senast sista ansökningsdatum för aktuell placeringsomgång.

Om din ansökan inte beviljas

Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Placeringsbesked skickas endast i de fall som din ansökan är beviljad och eleven har fått en ny skolplacering. Om du inte har fått något besked enligt de datum placeringsbesked ska skickas ut så har eleven inte fått någon ny skolplacering. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in, se datum nedan.

Nedanstående datum finns möjlighet att byta skola läsår 2021/2022 för förskoleklass, årskurs 1 och 7. Ansökan om skolbyte i årskurserna 2–6 och 8–9 kan göras när som helst och hanteras löpande av rektor på den sökta skolan.

Startdatum, sista ansökningsdatum och datum för pleceringsbesked läsåret 2021–2022

Startdatum

Sista ansökningsdatum

Placeringsbesked

23 augusti

16 augusti

18–20 augusti

15 september

6 september

8–10 september

8 november

18 oktober

20 oktober

11 januari

29 november

1–3 december

15 februari

7 februari

9–11 februari

25 april

4 april

6–8 april


Placeringsomgång för årskurserna F, 1 och 7 med sista ansökningsdatum 18 oktober är avslutad.

Om ni inte har fått meddelande om ny placering, kvarstår er tidigare skolplacering och ni behöver lämna in ny ansökan för byte med start den 11 januari.

Ansökan till läsår 22/23 för blivande Förskoleklass och årskurs 7 är öppen 12 - 24 januari 2022. Ansökan för övriga årskurser till läsår 22/23 öppnar i mars. Välkommen åter!


E-tjänsten för skolansökan kommer att vara stängd 2 - 3 november. Observera att eventuella påbörjade ansökningar inte kan bekräftas under denna tid.

Du som har skyddad identitet, saknar personnummer eller e-legitimation ska ansöka på blankett.

Driftinformation

Upplever du problem i e-tjänsterna eller åtkomst till dessa?

Information om driftstörningar eller planerade driftstopp Länk till annan webbplats.

Svar på vanliga frågor

Nej, du ansöker om fritids när du fått besked om vilken skola ditt barn ska gå på.

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ansöker om skola via Mottagnings­enheten vid Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Information gällande nyanlända barn och elever

Om ett barn av medicinska skäl eller andra skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola. Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan.

Ansökan om förtur

Om ditt barn går på en skola som bara har upp till årskurs 2, 3 eller 5 och saknar årskurs 6 så placeras barnet enligt ett förutbestämt utbildningsspår. Om du i stället vill söka till en annan skola måste du skicka in en ansökan.

Vill du ändra dina önskemål ska du skicka en ny ansökan.

Vill du dra tillbaka din bytesansökan och stanna på din nuvarande skola, skriv ut och skicka in denna blankett , 160.8 kB. till Pedagogiska placeringsenheten.

Observera att efter sista ansökningsdatum kan ansökan om skolbyte inte ångras.

Om ni av någon anledning inte kommer att behöva någon plats i kommunal skola, behöver ni informera kommunen om detta.

Skolplikt och vårdnadshavares skyldighet kring förändring av skolgång Öppnas i nytt fönster.

Umeå kommuns regelverk för skolplacering utgår från barnets folkbokföringsadress vid urval när det är fler sökande än det finns platser på en skola.

Urvalsregler vid skolplacering

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Ja, om inskriven elev inte kommer till skolstart och giltig frånvaroanmälan saknas, kommer skolplaceringen att gå vidare till en annan elev.

Kom ihåg att avanmäla ditt barns skolplacering till Pedagogiska placeringsenheten. Det kan du enkelt göra genom att mejla ppe@umea.se i god tid före terminsstart om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering.

Ditt barn kan få skolskjuts om det inte finns plats i en skola inom

  • tre kilometer från hemmet för elev i förskoleklass och årskurs 1–3
  • fyra kilometer från hemmet för elev i årskurs 4–9.

Läs mer om skolskjuts

Om ert barn är folkbokförd i en annan kommun och ni söker kommunal skola i Umeå kommun kommer ansökan att behandlas efter det att ansökningar från boende i Umeå kommun har behandlats. På grund av att Umeå kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker endast i undantagsfall. Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas för ett läsår i taget vilket innebär att en ny ansökan behöver göras inför varje läsår. Eftersom handläggningstiden för ansökningar från annan kommun är minst 4 veckor, behöver ansökan inkomma i god tid före önskat startdatum. Inför nytt läsår behöver ansökan komma in senast den 31 mars för att hinna hanteras i god tid. Ansökan görs via e-tjänst eller blankett, se länkar ovan. Du som ansöker om att fortsätta gå nästa läsår i Umeå kommun ska göra detta senast den 31 mars varje år.

Sidan publicerades