Vanliga frågor och svar om ansökan till skola

Nej, du ansöker om fritids när du fått besked om vilken skola ditt barn ska gå på.

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ska ta kontakt med Mottagningsenheten för nyanlända barn och elever.

Om ditt barn går på en skola som bara har upp till årskurs 2, 3 eller 5 placeras barnet enligt ett förutbestämt skolspår Öppnas i nytt fönster. nästkommande läsår. Om du i stället vill söka till en annan skola måste du skicka in en ansökan om skolbyte. Om ditt barn går i årskurs 6 på en skola som inte har årskurs 7 finns ingen förutbestämd skola inför kommande läsår. Du bjuds istället in att anmäla önskemål under en fastställd sökperiod.

Vill du ändra dina önskemål ska du skicka en ny ansökan.

Vill du dra tillbaka din bytesansökan och stanna på din nuvarande skola ska du fylla i blanketten Återtagande av ansökan till kommunal skola , 926.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Du skickar in blanketten till Pedagogiska placeringsenheten.

Observera att efter sista ansökningsdatum kan ansökan om skolbyte inte ångras!

Om ert barn ska flytta från kommunen, gå i skola i en annan kommun eller av någon annan anledning inte kommer att behöva någon plats i kommunal skola behöver ni anmäla detta till kommunen. Ni behöver även anmäla att ert barn ska börja i eller byta fristående skola.

Mer information om skyldigheter vid förändring av skolgång

Umeå kommuns regelverk för skolplacering utgår från barnets folkbokföringsadress vid urval när det är fler sökande än det finns platser på en skola.

Urvalsregler vid skolplacering Öppnas i nytt fönster.

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Ja, om inskriven elev inte kommer till skolstart och giltig frånvaroanmälan saknas, kommer skolplaceringen att gå till en annan elev. Om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering behöver du anmäla förändring av skolgång i god tid före terminsstart. Umeå kommun samarbetar med andra myndigheter för att säkerställa folkbokförda barns och elevers vistelseort.

Mer information om skyldigheter vid förändring av skolgång

Ditt barn kan få skolskjuts om det inte finns plats i en skola inom

  • tre kilometer från hemmet för elev i förskoleklass och årskurs 1–3
  • fyra kilometer från hemmet för elev i årskurs 4–9.

Läs mer om skolskjuts

Om ert barn är folkbokfört i en annan kommun och ni söker kommunal skola i Umeå kommun kommer ansökan att behandlas efter att ansökningar från boende i Umeå kommun har behandlats.

Eftersom handläggningstiden för ansökningar från annan kommun är minst 4 veckor, behöver ansökan inkomma i god tid före önskat startdatum.

Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas för ett läsår i taget vilket innebär att en ny ansökan behöver göras inför varje läsår. På grund av att Umeå kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker endast i undantagsfall.

Ansökan görs på blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (behöver skrivas ut).

Sidan publicerades