Vanliga frågor om vinterväghållning

Här kan du hitta svaren på några av de vanligaste frågorna som rör snöröjning, infartsöppning, snötippar och sand.

Så länge kommunen inte har tagit trottoaren i anspråk som snöupplag är det fastighetsägarens ansvar att sanda.

Grunden för vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gator, gång- och cykelvägar. Undantag får förekomma vid extrema väder­för­hållanden.

Uppdraget är att utifrån fastställda ramar och rutiner planera en så effektiv vinterväghållning som möjligt. Det är inte rimligt ur kostnadssynpunkt att hålla sig med sådana resurser att snöröjning omedelbart kan utföras i hela kommunen samtidigt. Därför prioriteras de gator och gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst.

Snöröjningen startar vid ett visst snödjup och djupet varierar beroende på vilken sorts gata eller väg det är frågan om.

Startkriterier för snöröjning

Om snöfallet är kraftigt och det fortsätter att snöa länge kan det vara nödvändigt att börja om direkt med de prioriterade gatorna och gång- och cykelvägarna. Då kan det dröja ganska lång tid innan snön röjs på gator och gång- och cykelvägar som inte är prioriterade.

Det finns inte resurser att snöröja allt samtidigt, därför sker det i prioriterings­ordning. Prioriterade gator och gång- och cykelvägar röjs först, sen övriga gator, gång- och cykelvägar. Efter det tas busshållplatser, övergångsställen och därefter åtgärder för trafiksäkerheten.

Den snö som skottas från tomter, portar eller tak får inte läggas ut på gatan eller på plogvallen. Den snön måste tas om hand inne på respektive gård. Om du för ut snö på gatan kan den medföra trafikfara. Dessutom kan den snö som du skottar ut på gatan föras in på grannens infart när plogbilen kommer. Om det blir för fullt med snö inne på gården får du själv bekosta bortforslingen.

De flesta trottoarer används som snöupplag under vintern.

På villagator är bedömningen att trafiksäkerheten på gatan är tillräcklig för blandad trafik, det vill säga både bilar och gående, även under vinterperioden då gatan blir smalare. Vi har heller inte något stöd i vår olycksstatistik att dessa vägar skulle vara mer olycksdrabbade vintertid.

Särskild hänsyn tas till skolvägar som används av många barn, här görs alltid en bedömning av förutsättningarna som råder.

Om inte trottoarerna skulle användas för förvaring av snö skulle stor del av snön som faller behöva köras bort. Detta skulle kräva orimliga resurser i förhållande till effekterna.

Borttransport av snön sker endast när framkomlighet eller trafiksäkerheten påverkas.

Gator och parker har en budget inom vinterväghållning vilket medför att prioriteringar av arbeten krävs.

Eftersom infartsöppning enbart gynnar enskilda fastighetsägare och inte påverkar trafiksäkerhet så är den bort­prioriterad.

Fastighetsägarens ansvar och tips inför vintern

Större mängder snö kan forslas bort till snötippen. Kostnaden är olika beroende på hur stor lastbilen är som forslar bort snön. På www.umea.se/snotipp finns information om aktuell taxa.

Sandning sker i förebyggande syfte på prioriterade gator och gång- och cykelvägar. Övriga gator och gång- och cykelvägar sandas när halka uppstår.

Under vintersäsongen skrapar vi bort is (isriver) endast på huvudgator, buss­gator och prioriterade gång- och cykelvägar. Om det blir riktigt besvärligt väg­lag, det vill säga spårigt och ojämnt, på övriga gator och gång- och cykelvägar isriver vi även där.

På våren sker en isrivning av lokalgatorna inför snösmältningen detta för att minska besvären med spåriga, moddiga och ojämna körbanor.

Kommunen tillhandahåller smågrus till fastighetsägare en gång per år. Mängden är begränsad till 100 liter per fastighetsägare och transport sköts av fastighets­ägaren själv. Utdelningen av sand brukar ske i oktober och vi annonserar i lokalpressen vilka datum det blir.

Övrig tid kan du kontakta leverantörer av grusmaterial.

Plats och datum för hämtning av grus

Eftersom vinterväghållning är en samhällsviktig verksamhet kommer gator och gång- och cykelvägar alltid att plogas och halkbekämpas.

För en normal vinter och med de startkriterier vi har, så finns det tillräckligt med pengar. Snöbortforsling, isrivning, breddning av gator kan dock minska om vintern blir onormalt påfrestande ekonomiskt.

Det kan du göra dygnet runt via kommunens webbformulär eller app för felanmälan. Klicka på länken för att komma till formuläret. Appen finns tillgänglig för alla att ladda ned.

Felanmälan via webb

Felanmälan via app

Anmälan kan också ske via telefon 090-16 14 61

Sidan publicerades