Två traktorer plogar efter varandra.

Startkriterier för snöröjning

Grunden för vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gator samt gång- och cykelvägar. Undantag får endast förekomma vid extrema väderförhållanden.

Uppdraget är att utifrån fastställda ramar och rutiner planera en så effektiv vinterväghållning som möjligt. Det tar tid att ploga alla gator och gång- och cykelvägar. Därför finns en prioriteringsordning för att det ska finnas ett alternativ som åtgärdas snabbt och håller högre standard.

För att utföra snöröjning och halkbekämpning har kommunen ansvarskännande och duktig personal som tillsammans med entreprenörerna ibland måste arbeta under svåra väderförhållanden och under sena kvällar och tidiga morgnar.

När börjar snöröjning och hur lång tid tar det?

Som grundregel börjar plogning vid snödjup enligt kriterier nedan. Beroende på vilken typ av snö och aktuell väder­prognos kan snödjupet variera inom nedanstående snödjup innan plogningen börjar.

  • Prioriterade gator, bussgator, huvudgator och centrala staden: plogning påbörjas vid 4–10 centimeter och ska vara åtgärdade inom 5 timmar.
  • Lokalgator (bostadsområden): plogning påbörjas vid 6–14 centimeter och vara åtgärdade inom 8 timmar. Om plogning av de prioriterade gator sker samtidigt med lokalgatorna ska det vara åtgärdade inom 10 timmar.
  • Prioriterade huvudstråk gång- och cykelvägar samt trottoarer: plogning påbörjas vid 3–5 centimeter mellan klockan 04.00 och 19.00 och vid 3–10 centimeter mellan klockan 19.00 och 04.00 och vara åtgärdade inom 5 timmar.
  • Övriga gång- och cykelvägar samt trottoarer: plogning påbörjas vid 5–14 centimeter och vara åtgärdade inom 8 timmar. Om plogning av prioriterade gång- och cykelvägar sker samtidigt med övriga gång- och cykelvägar ska de vara åtgärdade inom 10 timmar.
  • Halkbekämpning utförs på prioriterade gator och gång- och cykelvägar samt trottoarer i förebyggande syfte.
  • Halkbekämpning utförs på övriga gator och gång- och cykelvägar samt trottoarer när halka uppstår.

Om snöfallet är kraftigt och det fortsätter att snöa länge kan det vara nödvändigt att börja om direkt med de prioriterade gatorna och gång- och cykelvägarna. Då kan det dröja ganska lång tid innan snöröjning sker på gator och gång- och cykelvägar som inte är prioriterade.

Sidan publicerades