Ordlista

Efterarbeta = arbete som krävs efter plogning för att öka trafiksäkerheten, till exempel ta bort snöhögar som skymmer sikten

Isriva = packad snö tas bort från gator och gång- och cykelvägar, infart till fastigheter öppnas upp

Ploga = lös snö tas bort från gator och gång- och cykelvägar, inga infarter öppnas vid plogning

Prio 1-gator = buss- och huvudgator, centrum och östra och västra stadsdelarna

Prio 2-gator = lokalgator

Prio 1-gång- och cykelvägar = huvudstråk från stadsdelar in mot centrum

Prio 2-gång- och cykelvägar = övriga gång- och cykelvägar

Snöutlasta = lasta och frakta bort snö från prio 1-gator

Sidan publicerades