Ansvar för vägar och gator

Umeå kommun, Gator och parker, ansvarar för och sköter kommunala gator och gång- och cykelvägar i Umeå kommun i Umeå, Holmsund/Obbola, Sävar, Täfteå och Hörnefors.

Trafikverket ansvarar för och sköter E4, E12, Väg 92, Väg 503, Väg 507, Väg 363, Väg 364, Holmsundsvägen (delen Tegelbruksvägen–Korsvägen i Holmsund). Trafikverket ansvarar också för gång- och cykelvägen genom I20 skogen från Green Zoon till och med bron över Väg 92 och fram till Ridvägen samt den gång- och cykelväg som går parallellt med Hissjövägen. Trafikverket ansvarar även för gång- och cykelvägen längs E4.

Som ansvariga väghållare finns även samfälligheter då främst i byar.

Gatu- och vägnätet som Umeå kommun snöröjer omfattar 427 kilometer gator och vägar, 231 kilometer gång- och cykelvägar och 43 kilometer gångbanor.

Kartor över alla gator, gång- och cykelvägar där Umeå kommun ansvarar för vinterväghållningen

Sidan publicerades