Prioriterade gator, gång- och cykelvägar

Det är ur kostnadssynpunkt inte rimligt att kommunen ska ha resurser att omedelbart snöröja de kommunala gatorna i hela tätorten samtidigt. Därför finns ett prioriterat vägnät som till exempel omfattar buss- och huvudgator, centrum samt de östra och västra stadsdelarna.

På samma sätt prioriteras de kommunala gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst. Cyklister och gående bör söka sig till dessa stråk under vinterperioden.

Varje år görs en översyn av detta vägnät.

Ansvar för väghållning

Umeå kommun, Gator och parker ansvar för och sköter kommunala gator och gång- och cykelvägar i Umeå kommun, se karta Ansvar för väghållning.

Kartor

Här hittar du kartor över prioriterade gator samt gång- och cykelvägar under vintertid. Vinterkartorna visar samtliga gator, gång- och cykelvägar där Umeå kommun har ansvar för vinterväghållningen.

Färgmarkeringarna på kartorna anger vilken prioriteringsklass de olika gatorna och cykelvägarna har.

Var är det plogat och sandat just nu?

Kommunens digitala plogkarta uppdateras med 30 minuters fördröjning och visar gång- och cykelvägar som har blivit plogade och halkbekämpade den senaste tiden. Den visar också om gatan inte har åtgärdats på sistone.

Alla gång- och cykelvägar som Umeå kommun har väghållaransvar för ingår, även gång- och cykelvägar i Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Övriga vägar ingår inte, till exempel privata vägar eller vägar som Trafikverket har ansvar för.

Sidan publicerades