Starta förening

För att starta en förening krävs att ni har ett nybildningsmöte för föreningen. På mötet antar ni bland annat föreningens stadgar, sätter medlemsavgift, väljer en styrelse till föreningen, väljer namn på föreningen och tar beslut om föreningens syfte.

Styrelsen

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället.

Följande befattningar bör finnas med i en styrelse:

  • Ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och ska noga följa föreningens verksamhet samt se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så att de kan sköta sina uppdrag. Ordförande ser till att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet samt ansvarar för att sammankalla styrelsen.
  • Vice ordförande inträder när ordinarie ordförande är frånvarande vid styrelsesammanträden med mera. Om ordinarie ordförande tvingas sluta inträder vice ordförande till nästa årsmöte. Då väljs en ny ordförande och vice ordförande.
  • Kassör ansvarar för medlemsförteckning, medlemsavgiften, inventarieförteckning, bidragsansökningar, in- och utbetalningar. Kassören sköter även bokföring, deklarerar, gör bokslut varje år, hanterar försäkringsfrågor, budgetunderlag till styrelsen, deltar i styrelsearbetet, tar hand om föreningens ekonomi i form av resultat­rapporter.
  • Sekreterare förbereder sammanträden och årsmöte, för protokoll över styrelsesammanträden, förvarar skrivelser, ansvarar för att styrelsens beslut genomförs, undertecknar skrivelser och andra handlingar tillsammans med ordförande och förvarar kopior av dessa. Tar fram förslag till verksamhetsberättelse.
  • För ledamöter och suppleanter finns inga särskilda krav men bör uppfylla stadgarnas krav för att ha rösträtt på årsmöte. Om föreningen driver näringsverksamhet får inte någon ledamot ha näringsförbud eller vara försatt i konkurs.

Stadgar

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs.

Föreningsregister

För att ta del av kommunens service, tjänster och bidrag till föreningar så ska föreningen registreras i Umeå kommuns föreningsregister. Det gör ni genom att fylla i en blankett och bifoga stadgar och nybildningsprotokoll eller årsmötes­protokoll. För att få registrera föreningen ska det finnas minst fem medlemmar, stadgar och en demokratisk, av medlemmarna vald och fungerande styrelse. Bidragsberättigade föreningar ska vara allmännyttiga, ideella föreningar.

Föreningsregistret

Organisationsnummer

Som förening behöver du ha ett organisationsnummer. Det ansöker ni om via skatteverket.

Ansök om organisationsnummer för ideell förening Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades