Allmänna villkor för bokningar av lokaler

 1. Hyresvärden förbehåller sig rätten att i förekommande fall disponera anläggningen under abonnerad tid för arrangemang, tävlingar eller annat ändamål som hyresgästen underrättas om. Hinder för utnyttjande av upplåtelsetid meddelas hyresgästen minst 2 dagar i förväg. Vid akuta driftsstörningar kan det ske med kortare varsel. Vid ovan angivna hinder för anläggningens nyttjande föreligger ingen rätt till ersättning för hyresgästen. 
 2. Erhållen tid får inte överlåtas till annan hyresgäst utan hyresvärdens tillstånd.
 3. Lokalen eller anläggningen får inte utnyttjas av hyresgästen för annat ändamål än vad som angivits vid hyresansökan/bokningstillfället.
 4. Avgift enligt fastställd prislista. Avgiften betalas efter erhållen faktura.
 5. Avgift utgår även för tid som hyresgästen inte utnyttjar och inte är avbeställd. Senast fyra dagar innan egna träningstider. (två dagar för tennis/badminton) För avbokning av matcher/arrangemang gäller senast 10 dagar innan.
 6. För hyresgästen gäller att
  • följa de ordningsföreskrifter som hyresvärden utfärdar och de anvisningar som lämnas av personal – hyresgästen svarar också för all skada och övriga påföljder som kan uppkomma genom brott mot gällande föreskrifter, hyresgästen svarar också för att lokalen/anläggningen utryms vid föreskriven tidpunkt
  • ersätta alla skador som kan uppkomma på den egendom, fast som lös, som hyresgästen förfogar över.
 7. Skador eller fel på utrustning eller inredning som orsakas av hyresgästen ska snarast möjligt anmälas till vaktmästare eller Fritidsförvaltningen.
 8. Gällande ordningsregler ska respekteras. Hyresgäst eller ansvarig ledare ansvarar för att god ordning upprätthålls på anläggningen under pågående verksamhet. Ansvarig ledare måste ha uppnått myndighetsålder och vara på plats. Hyresgäst är skyldig att grovstäda omklädningsrum återställa använd utrustning på rätt plats (typ mattor, bänkar, sarg, mål och så vidare). Vid matcher/arrangemang ansvarar arrangören även för att grovstäda läktare och kringutrymmen. Om inte material och skräp plockas undan, utgår avgift enligt fastlagd taxa. Upplever man att omklädningsrum inte är grovstädat när man kommer har man skyldighet att meddela detta, annars riskerar man själv att drabbas avgift för dålig städning. I bemannade anläggningar, kontakta personalen. I övriga anläggningar, se anslag på anläggningen för telefonnummer till ronderingsgruppen. Finns inget anslag mejlar du
  uppgiften samma dag till fritid.bokning@umea.se.
  För hyrd anläggning/yta utomhus gäller det att den ska städas efter nyttjandet.
 9. Förening eller enskild person som inte följer allmänna eller särskilda föreskrifter, personalens tillsägelser eller inte betalar hyreskostnaderna kan avstängas från hyra av lokal/anläggning och eventuellt åläggas skadestånd.
 10. Rökning, förtäring av alkohol och droger är absolut förbjudet i samtliga lokaler och anläggningar.
 11. Borttappade och försvunnna kläder, material och värdesaker ersätts ej. Förvara därför inte värdesaker i obevakade omklädningsrum och andra utrymmen.
 12. Hyresgäst har skyldighet att skaffa sig kunskap om utrymningsvägar och även se till att dessa inte blockeras. Vistelse i lokalen sker på egen risk.

Särskilda ordningregler för fritidsnämndens lokaler och skolornas gymnastiksalar

 1. Inomhushallar och övriga idrottsutrymmen får inte beträdas med annat än idrottsskor avsedda för innebruk.
 2. Ledare har alltid skyldighet att övervaka ordningen i dusch­ och omklädningsrum.
 3. Om omklädningsrum finns tillgängligt får man inte uppehålla sig i det mer än 30 min efter förhyrd tid.
 4. Hyresgästen ska visa hänsyn mot andra hyresgäster. Beträd därför inte banan eller lokalen förrän vid avtalad tid.
 5. För att undvika skador på lokaler, är det inte tillåtet att studsa eller kasta boll i korridorer, trappor och omklädningsrum.
 6. Hyresvärden eller kommunen ansvarar inte för material som förvaras i hallarna och som inte ägs av kommunen.

Särskilda ordningsregler för matsalar och kök

 1. Hyresgäst tar personlig kontakt ansvarig personal i köket.
 2. Hyresgäst ansvarar för att lokalen återlämnas i ursprungligt skick.
  Innan lokalen lämnas, kontrollera att
 • lokalerna är utrymda och lämnas återställda och i ursprungligt skick
 • toaletter och tvättställ lämnas i vårdat skick
 • bord och stolar är avtorkade och placerade enligt i skolrestaurangen uppsatt skiss
 • utrusning, arbetsytor och golv i kök är rengjorda
 • spisar och lampor är släckta
 • utrustning, belysning, kranar, fönster och dörrar är stängda.
 • Enligt SLV:s rekommendationer används inte nötter, jordnötter, mandel, sesamfrö eller produkter därav i Umeå kommuns skolor och förskolor.
 • Om inte kök och skolrestaurang återlämnas i godtagbart skick debiteras hyresgäst för merkostnad av städning (lägsta debitering 1 timme) och eventuell kostnad för skadegörelse.

Särskilda ordningsregler för skollokaler

 1. Den förhyrda lokalen får tas i bruk enligt den bokade tiden. I bokad tid ska ingå tid för lokalens iordningställande och för lokalens återställande i ursprungligt skick.
 2. Ledare för kurs i träslöjd, textilslöjd, skolkök et cetera ska ovillkorligen ta kontakt med respektive speciallärare innan kursen påbörjas för genomgång av ordningsregler.
 3. Innehåll i bänkar, uppsatta teckningar och elevarbeten eller under­ visningsmaterial får inte röras eller användas av utomstående.
 4. Om inte skolpersonal är närvarande då hyresgästen lämnar lokalen ska den ansvarige ledaren se till att fönster och dörrar är stängda och att all belysning är släckt. Se till att dörren blir låst.
Sidan publicerades