Allmänna villkor för bokningar av lokaler

 1. Hyresvärden förbehåller sig rätten att i förekommande fall disponera anläggningen under abonnerad tid för arrangemang, tävlingar eller annat ändamål som hyresgästen underrättas om. Hinder för utnyttjande av upplåtelsetid meddelas hyresgästen minst två dagar i förväg. Vid akuta driftsstörningar kan det ske med kortare varsel. Vid ovan angivna hinder för anläggningens nyttjande föreligger ingen rätt till ersättning för hyresgästen.

 2. Erhållen tid får inte överlåtas till annan hyresgäst utan hyresvärdens tillstånd.

 3. Lokalen eller anläggningen får inte nyttjas av hyresgästen för annat ändamål än vad som angivits vid hyresansökan/bokningstillfället.

 4. Avgift enligt fastställd prislista. Avgiften betalas efter erhållen faktura.

 5. Avgift utgår även för tid som hyresgästen inte nyttjar och/eller inte avbokar. Avbokning måste ske senast fyra dagar innan den bokade tiden för att inte bli debiterad (två dagar gäller för tennis/badminton). Matcher/arrangemang måste avbokas senast 10 dagar innan.

 6. För hyresgästen gäller:
  • Att följa de ordningsföreskrifter som hyresvärden utfärdar och de anvisningar som lämnas av personal. Hyresgästen svarar också för all skada och övriga påföljder som kan uppkomma genom brott mot gällande föreskrifter, hyresgästen svarar också för att lokalen/anläggningen utryms vid föreskriven tidpunkt
  • Att ersätta alla skador som kan uppkomma på den egendom, fast som lös, som hyresgästen förfogar över.

 7. Skador eller fel på utrustning eller inredning som orsakas av hyresgästen ska snarast möjligt anmälas till vaktmästare eller Fritidsförvaltningen.

 8. Gällande ordningsregler ska respekteras.
  Hyresgäst eller ansvarig ledare ansvarar för att god ordning upprätthålls på anläggningen under pågående verksamhet. Ansvarig ledare eller hyresgäst måste ha uppnått myndighetsålder och vara på plats i lokalen eller anläggningen under pågående verksamhet. Hyresgäst är skyldig att grovstäda omklädningsrum och återställa använd utrustning på rätt plats (till exempel mattor, bänkar, sarg, mål). Se till att fönster och dörrar är stängda samt att dörren blir låst. Vid matcher och arrangemang ansvarar arrangören även för att grovstäda läktare och kringutrymmen.

  Om inte material och skräp plockas undan, utgår avgift enligt fastlagd taxa. Upplever hyresgäst att omklädningsrum inte är grovstädade vid bokad tid har hyresgäst skyldighet att meddela detta till Fritid annars riskerar hyresgäst själv att drabbas av avgift för undermålig städning. I bemannade anläggningar, kontakta personalen. I övriga anläggningar, se anslag på anläggningen för telefonnummer till ronderingsgruppen. Finns inget anslag mejlar hyresgäst uppgiften samma dag till fritid.bokning@umea.se. För hyrd anläggning eller yta utomhus gäller det att den ska städas efter nyttjandet.

 9. Hyresgäst som inte följer allmänna eller särskilda föreskrifter, personalens tillsägelser eller inte betalar hyreskostnaderna kan stängas av från att hyra lokal/anläggning och eventuellt åläggas skadestånd.

 10. Rökning, förtäring av alkohol och droger är absolut förbjudet i samtliga lokaler och anläggningar. Se riktlinjer för uthyrning av Umeå kommuns lokaler och anläggningar.

 11. Borttappade och försvunna kläder, material och värdesaker ersätts ej. Förvara därför inte värdesaker i obevakade omklädningsrum och andra utrymmen.

 12. Hyresgäst har skyldighet att skaffa sig kunskap om utrymningsvägar och även se till att dessa inte blockeras. Vistelse i lokalen sker på egen risk.

Särskilda ordningregler för fritidsnämndens lokaler och skolidrottslokaler

 1. Inomhushallar och övriga idrottsutrymmen får inte beträdas med annat än idrottsskor avsedda för innebruk.

 2. Hyresgäst eller ansvarig ledare har alltid skyldighet att övervaka ordningen i duschoch omklädningsrum. Ledaren ska lämna lokalen sist och i gott skick.

 3. Om omklädningsrum finns tillgängligt får man inte uppehålla sig i det mer än 30 minuter efter förhyrd tid. Det finns undantag vid match och arrangemang.

 4. Hyresgästen ska visa hänsyn mot andra hyresgäster. Beträd därför inte banan eller lokalen förrän vid avtalad tid. I bokad tid ska ingå tid för lokalens iordningställande och för lokalens återställande i ursprungligt skick.

 5. Det är inte tillåtet att studsa eller kasta boll i korridorer, trappor och omklädningsrum, för att undvika skador på lokaler.

 6. Hyresvärden eller kommunen ansvarar inte för material som förvaras i hallarna och som inte ägs av kommunen.

Särskilda ordningsregler för matsalar och kök

 1. Hyresgäst tar personlig kontakt med ansvarig personal i köket.

 2. Hyresgäst ansvarar för att lokalen återlämnas i ursprungligt skick.
  Innan lokalen lämnas, kontrollera att:
  • lokalerna är utrymda och lämnas återställda och i ursprungligt skick
   toaletter och tvättställ lämnas i vårdat skick
  • bord och stolar är avtorkade och placerade i enlighet med uppsatt skiss
  • utrusning, arbetsytor och golv i kök är rengjorda
  • spisar och lampor är släckta
  • utrustning, belysning, kranar, fönster och dörrar är stängda.
  • enligt SLV:s rekommendationer används inte nötter, jordnötter, mandel, sesamfrö eller produkter därav i Umeå kommuns skolor och förskolor.
  • om inte kök och skolrestaurang återställs i godtagbart skick debiteras hyresgäst för merkostnad av städning (lägsta debitering 1 timme) och eventuell kostnad för skadegörelse.

Särskilda ordningsregler för skollokaler

 1. Den förhyrda lokalen får tas i bruk enligt den bokade tiden. I bokad tid ska ingå tid för lokalens iordningställande och för lokalens återställande i ursprungligt skick.

 2. Ledare för kurs i träslöjd, textilslöjd, skolkök et cetera ska ovillkorligen ta kontakt med respektive speciallärare innan kursen påbörjas för genomgång av ordningsregler.

 3. Innehåll i bänkar, uppsatta teckningar och elevarbeten eller undervisningsmaterial får inte röras eller användas av utomstående.

 4. Om inte skolpersonal är närvarande då hyresgästen lämnar lokalen ska den ansvarige ledaren se till att fönster och dörrar är stängda och att all belysning är släckt. Se till att dörren blir låst.
Sidan publicerades