Vattentjänstplan

Umeå kommun har tillsammans med Vakin tagit fram en Vattentjänstplan som antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2023. Syftet med vattentjänstplanen är att visa kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Med vattentjänster menas dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vattentjänstplanen visar också vilka åtgärder kommunen och Vakin ska vidta gör att den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska fungera även vid skyfall.

Bakgrund

Sedan årsskiftet 2022/2023 gäller ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (LAV), bland annat gäller kravet att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan. Styrande för inrättandet av allmänna vattentjänster är dels att tillgodose människors behov av rent dricksvatten, dels att minska den negativa påverkan på ytvatten samt påverkan på växter och djur.

Kommunfullmäktige antog 2022-12-19 en Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp i Umeå. Vattentjänstplanen (dricksvatten, spillvatten och dagvatten samt skyfall) är en viktig del i strategin. Vattentjänstplanen utgör ett samlat dokument för allmänna vattentjänster och deras påverkan vid skyfall.

I enlighet med översiktsplanen har Vattentjänstplanen en utgångspunkt i kommunens vision om 200 000 medborgare till 2050, exempelvis när det gäller behov av åtgärder för att trygga framtida försörjning av vattentjänster.

Sidan publicerades www.umea.se/vattentjanstplan