Tillgänglig lärmiljö för språk och kommunikation

Inom elevhälsan finns stöd och kompetens att utveckla en tillgänglig lärmiljö i skolan och förskolan för att främja ett inkluderande arbetssätt för barn och elever i språklig sårbarhet.

I skolan kan det handla om att se över undervisning, stödinsatser och organisation för att öka elevers förutsättningar för delaktighet och måluppfyllelse.

I förskolan kan det handla om att utveckla miljön och det pedagogiska arbetet för att stödja barns förståelse och uttrycksförmåga för att främja barns språkutveckling och delaktighet.

Kompetenscentrum för språk och kommunikation

Här arbetar ett team bestående av logopeder, specialpedagoger och speciallärare som ger konsultation/rådgivning till rektorer och specialpedagoger samt erbjuder föreläsningar för personal. Funktionen är organiserad inom Elevhälsan i för- och grundskolan som har i uppdrag att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och övergripande.

Kontakt

Erik Ådén
enhetschef inom Elevhälsan
erik.aden@umea.se

Sidan publicerades