Tillgänglig lärmiljö för språk och kommunikation

Inom elevhälsan finns specialpedagogiskt och logopediskt stöd och kompetens att utveckla en tillgänglig lärmiljö i skolan och förskolan för att främja ett inkluderande arbetssätt för barn och elever i språklig sårbarhet.

I skolan kan det handla om att se över undervisning, stödinsatser och organisation för att öka elevers förutsättningar för delaktighet och måluppfyllelse.

I förskolan kan det handla om att utveckla miljön och det pedagogiska arbetet för att stödja barns förståelse och uttrycksförmåga för att främja barns språkutveckling och delaktighet.

Kompetenscentrum språk och kommunikation

Här arbetar ett team bestående av logopeder, specialpedagoger och speciallärare som i samarbete med rektor och för-/skolans egna personal arbetar för att identifiera behov i relation till hälsa och lärande och utveckla insatser. Detta kan ske genom handledning, kurser och workshops. Funktionen är organiserad inom Elevhälsan i för- och grundskolan som har i uppdrag att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och övergripande.

Sidan publicerades