Lärmiljö

Skolan är en viktig miljö som måste vara trygg och alla elever ska ha arbetsro. I Arbetsmiljölagen jämställs elever med arbetstagare, vilket innebär att elevernas arbetsmiljö ska tas på lika stor allvar som vuxnas.

Lärmiljön kan påverka skolprestation, motivation och lust att lära

Lärmiljön kan påverka skolprestationen, men också motivationen och lusten. I samråd med eleverna kan man göra förändringar i lärmiljön.

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 1 kap. 4§ och 3 kap 3§ skollagen

Stödmaterialet Levla (se i menyn) fungerar som ett stöd vid skolans elevhälsoarbete.

Sidan publicerades