Tillgänglig lärmiljö för språk och kommunikation

Inom elevhälsan finns stöd för skolor och förskolor att utveckla en språkligt tillgänglig lärmiljö för elever i språklig sårbarhet.

I skolan kan det handla om att se över och språkinrikta undervisning, stödinsatser och organisation för att öka elevers förutsättningar för delaktighet och måluppfyllelse.

I förskolan kan det handla om att utveckla miljön och det pedagogiska arbetet för att stödja barns förståelse och uttrycksförmåga för att främja barns språkutveckling och delaktighet.

Kompetenscentrum språk och kommunikation

Här arbetar ett team bestående av logopeder, specialpedagoger och speciallärare. I samarbete med rektor och förskolans eller skolans egen personal arbetar vi för att identifiera behov och utveckla insatser i relation till hälsa och lärande.

Detta kan ske genom handledning, kurser och workshops. Funktionen är organiserad inom Elevhälsan i för- och grundskolan, som har i uppdrag att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och övergripande.

Sidan publicerades