Vanliga frågor och svar om ansökan till skola

Nej, du ansöker om fritids när du fått besked om vilken skola ditt barn ska gå på.

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ansöker om skola via Mottagnings­enheten för nyanlända barn och elever.

Om ett barn av medicinska skäl eller andra skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola. Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan.

Läs mer och ansök om förtur till placering på skola vid synnerliga skäl på denna sida.

Om ditt barn går på en skola som bara har upp till årskurs 2, 3 eller 5 och saknar årskurs 6 så placeras barnet enligt ett förutbestämt utbildningsspår. Om du i stället vill söka till en annan skola måste du skicka in en ansökan.

Vill du ändra dina önskemål ska du skicka en ny ansökan.

Vill du dra tillbaka din bytesansökan och stanna på din nuvarande skola ska du fylla i blanketten Återtagande av ansökan till kommunal skola , 926.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Du skickar in blanketten till Pedagogiska placeringsenheten.

Observera att efter sista ansökningsdatum kan ansökan om skolbyte inte ångras.

Om ni av någon anledning inte kommer att behöva någon plats i kommunal skola, behöver ni informera kommunen om detta. Det kan finnas olika orsaker som skolgång i annan kommun, fortsätta ett år till i förskolan, flytt utomlands.

Mer information om skolplikt och vårdnadshavares skyldighet kring förändring av skolgång Öppnas i nytt fönster.

Umeå kommuns regelverk för skolplacering utgår från barnets folkbokföringsadress vid urval när det är fler sökande än det finns platser på en skola.

Urvalsregler vid skolplacering

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Ja, om inskriven elev inte kommer till skolstart och giltig frånvaroanmälan saknas, kommer skolplaceringen att gå vidare till en annan elev.

Kom ihåg att avanmäla ditt barns skolplacering till Pedagogiska placeringsenheten. Det kan du enkelt göra genom att mejla ppe@umea.se i god tid före terminsstart om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering.

Ditt barn kan få skolskjuts om det inte finns plats i en skola inom

  • tre kilometer från hemmet för elev i förskoleklass och årskurs 1–3
  • fyra kilometer från hemmet för elev i årskurs 4–9.

Läs mer om skolskjuts

Om ert barn är folkbokförd i en annan kommun och ni söker kommunal skola i Umeå kommun kommer ansökan att behandlas efter det att ansökningar från boende i Umeå kommun har behandlats. På grund av att Umeå kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker endast i undantagsfall.

Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas för ett läsår i taget vilket innebär att en ny ansökan behöver göras inför varje läsår. Eftersom handläggningstiden för ansökningar från annan kommun är minst 4 veckor, behöver ansökan inkomma i god tid före önskat startdatum. Inför nytt läsår behöver ansökan komma in senast den 31 mars för att hinna hanteras i god tid. Ansökan görs via e-tjänst eller blankett, se länkar ovan. Du som ansöker om att fortsätta gå nästa läsår i Umeå kommun ska göra detta senast den 31 mars varje år.