Bygg- och rivningsavfall

Vid byggnation, rivning och renovering uppstår avfall av olika slag. Sedan 1 augusti 2020 gäller, enligt nya avfallsförordningen, att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag redan vid källan.

Syftet är att förbättra möjligheterna för återanvändning och återvinning. Utsorteringskraven ger bättre förutsättningar för att åstadkomma cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Kravet på utsortering redan vid källan gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner.

Till bygg- och rivningsavfall räknas avfall från

  • byggnadsåtgärder
  • rivningsåtgärder
  • anläggningsarbeten
  • mindre egen bygg- och rivningsverksamhet i privata hushåll.

Kravet innebär att olika avfallsslag ska sorteras och hållas skilda från varandra och från annat avfall redan på platsen är det uppkommer. Åtminstone följande avfallsslag ska sorteras:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, keramik, klinker och sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Farligt avfall

Sedan tidigare gäller kravet på att farligt avfall ska sorteras ut, samt att farligt avfall aldrig får blandas eller spädas ut med icke-farligt avfall eller andra slag av farligt avfall.

Andra avfallsslag

Kravet på utsortering gäller åtminstone de avfallsslag som angetts ovan. Det innebär också att andra avfallsslag ska sorteras ut om utsortering ger förutsättningar till en bättre behandling av avfallet.

Undantag

Avfallsslag som är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör separation och sortering på plats teknisk omöjligt är undantagna från kravet på utsortering. Undantaget gäller också avfallsslag som är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap 10 § miljöbalken.

Dispens

Om avfallsproducenten bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna finns möjligheten att ansöka om dispens. Ansökan görs hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dispens kan medges endast i fall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Ansökan ska inkomma till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast två veckor innan åtgärden påbörjas.

Farligt avfall

Sedan 1 augusti 2022 bestämmelser om anteckning och rapportering av farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet. Läs mer om rapportering av farligt avfall.

Mer information

Behöver du rivningslov?

Innan du river en byggnad kan du behöva rivningslov.

Läs mer om rivningslov

Läs mer om vad som gäller vid Bygg-och rivningsarbeten , 1.1 MB. (Byggreda oktober 2020 pdf)

Sidan publicerades