Slam och latrin

Eget omhändertagande

Eget omhändertagande av slam kan beviljas efter särskild prövning. Ansökan om dispens görs via e-tjänst och prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

För att få ta hand om slammet själv måste man kunna visa att slammet kan tas om hand på ett sätt som inte skapar besvär för människors hälsa eller miljön. I praktiken är det nästan bara den som har ett jordbruk eller andra stora arealer för odling som kan ha möjlighet att ta hand om slammet på ett godtagbart sätt.

Förlängt slamtömningsintervall

Förlängt intervall kan medges efter prövning av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

För att ansökan om förlängt intervall ska medges gäller följande:

  • Det måste finnas tillstånd enligt miljöbalken för avloppsanläggningen.
  • En förlängning av intervallet får inte innebära risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Bedömningen görs utifrån de uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet som framgår av ansökan.

Medgivandet gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Medgivande om förlängt tömningsintervall kan återkallas om det kan konstateras att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda. 

Latrinkompostering

Det finns olika sätt att omhänderta latrin på. För den som har ett torrdass ligger det nära till hands att skaffa en latrinkompost.

Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården, avfallet behöver inte transporteras långa sträckor och du som tidigare haft latrinhämtning slipper i fortsättningen den extra avgiften. Man kan också samkompostera latrin och hushållsavfall. All hantering av latrin (påfyllning, kompostering, tömning med mera) ska skötas så att olägenhet inte uppstår för de omkringboendes hälsa eller miljö.

Det finns olika typer av latrinkomposter på marknaden, men du kan också bygga en själv.

Godkända latrinkärl från Vakin kan beställas här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medgivande behövs från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få kompostera latrin

Kontaktpersoner

Christina Robertsson
miljöinspektör

Nina Stenbacka
miljöinspektör

Sidan publicerades