Schakta och fylla

Vilken ansökan krävs?

Vill du förändra marken genom att schakta eller fylla krävs det marklov om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter och om området är detaljplanelagt. I vissa fall kan markuppfyllnader mindre än +/- 0,5 m innebära sådan påverkan på omgivningen att den ska prövas i ett marklov.

Det krävs även marklov för att försämra markens genomsläpplighet om detaljplanen har en sådan bestämmelse. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Utanför ett område med detaljplan behövs marklov i närheten av vissa anläggningar, till exempel flygplatser.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om marklov.

 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Är området detaljplanelagt? Se detaljplan/områdesbestämmelser för ditt område
 • Vilka markhöjder är lämpligt i området?
 • Hur är markförhållandena?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Hur säkerhetsställer jag att vatten från skyfall inte orsakar olägenheter på annan fastighet.
 • För stora markåtgärder kan en kontrollansvarig krävas.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan med markplanering
 • Marksektioner

Följande uppgifter ska vid större förändringar redovisas på markplaneringsritningen:

 • Befintliga och planerade markhöjder
 • Lutningar och slänter
 • Vägar, gångstråk och trappor på tomten
 • Parkeringsplatser
 • Uteplatser, murar och plan
 • Utfarter till allmän väg eller gata

Vid mindre markförändringar nära byggnader kan det räcka med att man visar hur marken ändras med en sektionsritning där de befintliga och planerade marknivåerna ritas i.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om marklov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades