Solceller eller solfångare

Vilken ansökan krävs?

Solceller är bygglovsbefriade inom ett område med detaljplan om följande uppfylls.

  • Byggnaden ligger inte inom ett område som omfattas av riksintresse för totalförsvaret.
  • Byggnaden är inte kulturhistoriskt värdefull.
  • Byggnaden ligger utanför ett område som är kulturhistoriskt värdefullt.
  • Solcellerna följer takets taklutning eller lodrätt på fasaden.
  • Solcellerna monteras utanpå befintligt tak- eller fasadmaterial, integrerade solceller i takmaterialet räknas som en fasadändring.
  • Det inte är utökad bygglovsplikt i detaljplanen för solceller.

Om någon eller flera av ovanstående punkter inte uppfylls krävs bygglov. Läs mer om förberedelser, vilka ritningar med mera som krävs under fasadändring.

Utanför ett område med detaljplan är solceller alltid bygglovsbefriade.

Observera att solcellerna kan vara anmälningspliktiga om byggnadens bärande konstruktion berörs. Läs mer om förberedelser, vilka ritningar med mera som krävs under ändring av bärande konstruktion.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Läs mer om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden

Brandsäkerhet

En brand i en byggnad med solcellsanläggning kan medföra speciella risker för räddningstjänstens personal under en räddningsinsats.

Riskerna gäller enbart för solcellsanläggningar som producerar elektricitet, inte värme.

Information från Umeåregionens brandförsvar , 701.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades