Friggebod

Vilken ansökan krävs?

Varken bygglov eller anmälan krävs för att bygga en friggebod, förutsatt att byggnaden uppfyller förutsättningarna för att räknas som en friggebod.

Friggeboden kan däremot kräva strandskyddsdispens om den placeras inom 100 meter från strandkanten eller 300 meter om det är utökat strandskydd. Läs mer om strandskydd

Vad är en friggebod och hur stor får den vara?

En Friggebod är en fristående byggnad som du kan bygga som ett komplement till ditt en- eller tvåbostadshus. För att din byggnad ska räknas som en friggebod måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter, men den kan fördelas på flera byggnader.
 • Friggeboden får högst ha en tacknockhöjd på 3,0 meter.
 • Friggeboden måste placeras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden.
 • Friggeboden får endast placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns om du har din grannes medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt, även om detta inte är något krav.
 • Friggeboden får inte placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns som gränsar mot allmän mark, till exempel gata, skogs- eller parkmark ditt allmänheten ska ha tillträde eller cykel- och gångvägar.
 • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för tomten.
 • Friggeboden ska vara fristående.
 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Friggeboden ska vara en komplementbyggnad till bostadshuset, det kan till exempel vara förråd, bastu eller växthus. Men kan exempelvis inte vara en kiosk eller annan verksamhet.

Om din byggnad inte uppfyller dessa kriterier anses byggnaden som en komplementbyggnad och kan då kräva bygglov. Läs mer under garage, varport, förråd och liknande

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du bygger en friggebod:

 • Uppfyller byggnaden kriterierna för en friggebod?
 • Kräver friggeboden bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser?
  Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Kräver friggeboden strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd.
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ordna min tomt så att jag tar omhand dagvatten på min egen tomt?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån omgivning och gata/trottoar?
 • Hur ska byggnaden utformas så att den får ett lämpligt utseende avseende färg, form och material?
Sidan publicerades